Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Zrównoważony rozwój

Ważny jest dla nas wszechstronny rozwój pracowników oraz zapewnienie im możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań.

W firmie działa proces RiO (Rozwój i Ocena) – roczne rozmowy rozwojowe, podczas których menedżer z pracownikiem wspólnie podsumowują wyniki i osiągnięcia oraz planują działania rozwojowe na kolejny rok. W 2016 skoncentrowaliśmy się szczególnie na dobrym przygotowaniu się do przeprowadzenia rozmowy RiO, dbając o jej coachingowy charakter i budowanie planu rozwoju w oparciu o mocne strony. Utrzymaliśmy założenie realizacji jednego szkolenia gwarantowanego dla każdego pracownika oraz monitorowanie wykonania zaplanowanych działań w trakcie roku.

RiO to:

 • ocena poziomu kompetencji i umiejętności,
 • plan rozwoju kompetencji i umiejętności,
 • kierunki kariery zawodowej czyli ocena potencjału i mobilności pracownika.
 • 96,3% pracowników ocenionych w RiO
  • 55% mężczyźni, 45% kobiety
 • 82% pracowników ma ustalone plany rozwoju
 • 26 000 zaplanowanych działań rozwojowych

W 2016 roku do procesu RiO zaprosiliśmy także ponad 3 tys. naszych współpracowników zatrudnionych w Call Center w Orange Polska, pracujących zgodnie ze standardem jakości działania COPC (Customer Operations Performance Center).

Proces RiO oparliśmy na modelu Kompetencji menedżera Orange, w którym ważny jest balans pomiędzy kompetencjami związanymi z realizacją zadań oraz budowaniem relacji z ludźmi.

Kompetencje menedżera Orange:

 • wspierają konstruktywny dialog pomiędzy menedżerem a jego zespołem,
 • zostały stworzone by wspierać dynamikę rozwoju i zapewnić jego ciągłość,
 • to przede wszystkim dźwignia rozwoju – a nie tylko ocena,
 • są uniwersalne i wspólne w całej Grupie,
 • opisują oczekiwania wobec menedżerów Orange,
 • wzmacniają kulturę Orange.

W roku 2015 po raz czwarty zaprosiliśmy pracowników do przekazania menedżerom informacji zwrotnej metodą 360°. Informacja zwrotna 360° sprzyja tworzeniu wspólnego stylu pracy, komunikacji i zarządzania. Badanie realizowane jest co 2 lata. W tej edycji dodaliśmy nową, wynikająca ze strategii Orange 2020, część - Słuchamy i działamy oraz po raz pierwszy zapytaliśmy o poziom zaufania do menedżerów.

 • 2089 menedżerów wzięło udział w IV edycji Informacji Zwrotnej 360 stopni
 • 1912 uczestników otrzymało swój raport indywidualny
 • 73 % poziom zwrotności (71,1% w poprzedniej edycji)
 • 72 % respondentów udzieliło feedbacku jakościowego (61% w poprzedniej edycji)

Po zakończeniu rozmów rozwojowych odbywa się planowanie sukcesji, czyli proces identyfikowania i rozwoju pracowników, którzy są kandydatami do objęcia kluczowych stanowisk w Orange Polska. Ma on na celu zapewnienie ciągłości zarządzania na kluczowych stanowiskach, przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjału menedżerskiego znajdującego się wewnątrz firmy.

 • 272 kluczowe stanowiska
 • 230 stanowisk ze zidentyfikowanymi sukcesorami
 • 395 sukcesorów

Aby przyciągnąć i utrzymać w firmie pracowników o wysokim potencjale zawodowym, dać im możliwość rozwoju kwalifikacji i kompetencji, opracowaliśmy politykę mobilności. Oferujemy pracownikom zmieniającym miejsce pracy system świadczeń alokacyjnych, dajemy pracownikom pierwszeństwo w rekrutacji oraz możliwość pracy w różnych spółkach Orange Polska. W ciągu roku w Orange Polska pojawia się ponad 1 tys. ofert na wewnętrznym rynku pracy.

W naszej firmie działa też program Nawigator rozwoju, który pomaga pracownikowi w określeniu jego mocnych stron, obszarów rozwoju oraz dalszej drogi zawodowej w Orange Polska. Pomoc w realizacji tego procesu zapewniają doradcy ds. rozwoju zawodowego. W Orange dajemy pracownikom szansę na karierę międzynarodową w ramach programu International Mobility, umożliwiającego pracę w zagranicznych oddziałach Orange w innych krajach oraz dostęp do know-how i doświadczenia specjalistów z kilkudziesięciu różnych rynków (również pozaeuropejskich). Od 2004 roku w programie International Mobility wzięło udział ponad 250 pracowników Orange Polska.

Pracownicy Orange Polska korzystają z pobytów nie tylko we Francji i innych krajach europejskich, ale też wyjeżdżają w tak egzotyczne miejsca jak Chiny, Etiopia, Jordania czy Kenia. Do Polski przyjeżdżają pracownicy z Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rumunii, Słowacji czy Mołdawii.

Szkolenia

Prowadzimy wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji i odpowiednie przygotowanie pracowników do realizacji strategicznych wyzwań firmy. Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje specjalistyczne, językowe, mają możliwość skorzystania z dofinansowania nauki na studiach wyższych, podyplomowych, w tym MBA.

 • 16,24 tys. pracowników przeszkolonych
 • 727,64 tys. godzin przeznaczonych na szkolenie
 • 44,8 średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownika przeszkolonego (h/os)

W ramach poszczególnych obszarów firmy prowadzimy Szkoły Profesjonalne, dające możliwości doskonalenia zawodowego, rozwoju kompetencji pracownika. Nauczycielami w tych szkołach są eksperci z firmy. Obecnie działa 7 szkół profesjonalnych, w takich obszarach, jak Sprzedaż, Operacje, Centrum Usług, Finanse, HR i Marketing.

Szkoły profesjonalne to dla nas:

 • możliwość rozwoju dla określonej rodziny zawodowej,
 • standaryzacja złożonych programów rozwojowych,
 • stworzenie mechanizmu identyfikacji najlepszych pracowników,
 • ciągłość na stanowiskach eksperckich,
 • optymalizacja kosztów kształcenia,
 • cykliczność.

Stawiamy na rozwój programów dzielenia się wiedzą. Przykładem takiego programu jest Wiedzostrada, która wspiera rozwój kultury dzielenia się wiedzą przez ekspertów wewnętrznych Orange Polska.

W programie uczestniczy 80 ekspertów, którzy przygotowują autorskie programy rozwojowe, prowadzą szkolenia stacjonarne i e-learningowe, sesje inspiracyjne, wykłady w zakresie kompetencji specjalistycznych: technicznych, telekomunikacyjnych oraz dotyczące zarządzania projektami.

Szkolenia eksperckie to odpowiedź na zgłaszane przez pracowników potrzeby rozwoju kompetencji specjalistycznych. Pracownicy mają do wyboru 98 ofert szkoleń prowadzonych przez ekspertów wewnętrznych.

Realizujemy program wyłaniania i rozwoju talentów menedżerskich - Talent Review, który wspiera osoby pełne inicjatywy, z konkretnymi osiągnięciami, posiadające potencjał menedżerski, budujące konstruktywne relacje z innymi ludźmi, działające zgodnie z wartościami Orange oraz zaangażowane i chętne do podejmowania nowych wyzwań. Osoby z grupy Talentów są brane pod uwagę w pierwszej kolejności podczas rekrutacji na stanowiska menedżerskie. Mogą one zostać objęte dedykowanymi programami rozwojowymi. Mają także możliwość udziału w kluczowych dla firmy projektach.

Aby propagować jednolite standardy zarządzania w Grupie Orange, uruchomiliśmy międzynarodowy program rozwojowy Orange Campus, oferowany wszystkim menedżerom Orange Group. Jego założenia oparto w dużej mierze na modelu rozwoju przez dzielenie się doświadczeniami. Orange Campus ma trzy międzynarodowe ośrodki szkoleniowe: w Polsce, Francji i Hiszpanii. Do dzisiaj 91% menedżerów Orange Polska uczestniczyło w przynajmniej jednym szkoleniu naszego programu. We wszystkich dotąd zrealizowanych szkoleniach w ramach Orange Campus udział wzięło ponad 5500 uczestników.

Również odchodzącym pracownikom zapewniamy możliwość szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. W procesach zmian organizacyjnych w firmie aktywnie uczestniczą doradcy z Centrum Rozwoju Kompetencji, którzy biorą udział w grupowych spotkaniach informacyjnych oraz indywidualnych spotkaniach z pracownikami odchodzącymi z firmy. Pracownicy Orange mogą korzystać z katalogu ponad 2800 e-szkoleń, e-booków, zadań rozwojowych i filmów edukacyjnych w tzw. Bibliotece Produktów Rozwojowych zamieszczonej na portalu edukacyjnym. Z oferty korzystają również współpracownicy Orange (np. agenci sprzedaży). Obecnie zarejestrowanych jest w systemie ponad 33 tys. użytkowników.

Organizujemy też szkolenia integracyjne, a jedną z coraz częściej wybieranych możliwości, wykraczających poza typowe zadania, jest połączenie szkolenia z akcją wolontariacką.

Docenianie i wyróżnianie

Orange nagradza pracowników w ramach programu premiowego, w którym oprócz celów indywidualnych znajdują swoje odzwierciedlenie także firmowe cele solidarnościowe wprost powiązane z realizacją strategii Orange Polska.

Ponadto w ramach przyznawanych przez Prezesa Orange Polska oraz nagród uznaniowych menedżerów, wyróżniamy pracowników, którzy w nadzwyczajny sposób przyczyniają się do realizacji strategii, a swoją postawą promują działanie zgodnie z filozofią Słuchamy – Działamy.

Systematycznie zachęcamy także pracowników do kreatywności, zgłaszania ciekawych i innowacyjnych rozwiązań oraz usprawniania działań firmy w programie Telekreator. Celem tego konkursu jest promowanie i nagradzanie innowacyjności i kreatywności, przy założeniu możliwości praktycznego wykorzystania zgłaszanych pomysłów.

Ponadto w obszarze sprzedaży od lat działa program Bestseller, w którym wyróżniamy i certyfikujemy sprzedawców z całej Polski za wybijające się wyniki sprzedaży oraz styl sprzedaży zgodny z filozofią firmy.

Dla studentów

Stwarzamy możliwość rozwoju na każdym etapie ścieżki zawodowej.

Program „6. zmysł” (wcześniej Twoja Perspektywa) działa w firmie od 2008 roku i jest przeznaczony dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Program oferuje warsztaty, konkurs, program ambasadorski, Studenckie Kluby Orange oraz płatne praktyki w firmie. Ważnym elementem programu jest konkurs merytoryczny, w którym studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu telekomunikacji, IT oraz biznesu wykorzystując nowe technologie. To także program ambasadorski, który opiera się na ścisłej współpracy firmy z uczelniami za pośrednictwem studentów - ambasadorów Orange Polska.

Do VI edycji programu w roku akademickim 2014/2015 zaprosiliśmy 16 uczelni z 8 miast. W warsztatach na uczelniach prowadzonych przez specjalistów z Orange Polska i Integrated Solutions, wzięło udział 210 studentów. W ramach programu odbyły się 4 spotkania ze studentami w naszych siedzibach w całej Polsce - „Dzień dla Ciekawych w Orange Polska”. Byliśmy też obecni z programem na 10 ogólnopolskich i uczelnianych targach pracy.

Więcej o programie: na stronie 6 zmysł - otwiera się w nowej stronie

Pasja i zaangażowanie

W ramach programu Orange Passion umożliwiamy pracownikom dzielenie się swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Orange Passion to program:

 • wspierający pasje pracowników,
 • stwarzający warunki do realizacji i rozwoju własnych zainteresowań,
 • dający możliwość pokazania pasji innym pracownikom oraz szerszej publiczności,
 • tworzący warunki do łączenia pasji z niesieniem pomocy innym.

W naszym Intranecie stworzyliśmy miejsce, w którym wspólnie możemy promować pasje muzyczne, filmowe, sportowe czy fotograficzne. Organizujemy też wewnętrzne imprezy, ułatwiające pracownikom realizację ich zainteresowań, przygotowujemy konkursy fotograficzne, muzyczne. Przygotowujemy coroczny konkurs, w którym najlepsze projekty związane z pasjami pracowników otrzymują wsparcie finansowe. Co roku możemy też w Intranecie wylicytować obrazy i fotografie naszych artystów, a dochód z aukcji przekazywany jest na cele społeczne.

Natomiast poprzez program Orange Community promujemy wszelkie indywidualne i zespołowe inicjatywy społeczne naszych pracowników. Zapraszamy ich do wolontariatu i realizacji projektów wspólnie z Fundacją Orange, włączania się w organizację imprez o charakterze społecznym, wspieramy organizację charytatywnych koncertów, wystaw i aukcji, organizujemy zbiórki krwi, na bieżąco informujemy o projektach wolontariuszy czy akcjach pomocowych.