Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Zarządzanie środowiskiem

Staramy się maksymalizować nasz pozytywny wpływ na środowisko i minimalizować ten niekorzystny, dlatego w ramach polityki ochrony środowiska nadzorujemy zgodność naszych działań z wymogami prawa i innymi regulacjami dotyczącymi ekologii, kontrolujemy niekorzystny wpływ naszych procesów na środowisko naturalne oraz planujemy działania umożliwiające jego zmniejszenie.

Przykładamy coraz większą wagę do tego, by minimalizować nasz wpływ na środowisko – ograniczamy zużycie energii elektrycznej, wprowadzamy segregację odpadów, zachęcamy do lepszego gospodarowania papierem. Chcemy, aby Orange Polska były firmą, która promuje postawy ekologiczne i angażuje swoich pracowników w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

Prawidłowy nadzór nad prowadzoną działalnością umożliwia nam system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001.

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez British Standard Institution w 2015 roku potwierdził prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Orange Polska S.A.

Współpracujemy z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, stosujemy się do wydawanych zaleceń i wyników kontroli. Pozostajemy również w kontakcie z Ministerstwem Środowiska. Przy wdrażaniu projektów proekologicznych współpracujemy też z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.

W 2015 roku złożono 8 skarg dotyczących kwestii ochrony środowiska. 5 spośród nich uznano za niezasadne. Pozostałe skargi dotyczyły poziomu hałasu i podjęliśmy odpowiednie działania naprawcze w tym zakresie.

Wykorzystujemy nowoczesne usługi i technologie teleinformatyczne do oszczędzania nie tylko czasu pracowników i klientów, ale też wykorzystywanych zasobów naturalnych. Na bieżąco śledzimy wskaźniki środowiskowe w naszej firmie. W INDICIA, bazie danych CSR wspólnej dla Orange Group, w cyklu półrocznym i kwartalnym raportujemy 122 wskaźniki z zakresu ekologii. Dzięki temu a także cyklicznym sprawozdaniom dot. korzystania ze środowiska monitorujemy nasz wpływ na środowisko naturalne.

Efektywnie gospodarujemy zasobami naturalnymi – monitorujemy zużycie energii i innych zasobów, zwłaszcza wody i papieru, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością.

  • 505 tys. ton - całkowita ilość emisji CO2
  • 27,4 kWh/klient - zużycie energii elektrycznej / klient
  • 21,9 kg/klient - emisja CO2 (wszystkie energie) / klient

Największy wpływ na wzrost emisji CO2 ma zużycie energii elektrycznej oraz pierwotnych źródeł energii - gazu, węgla, oleju opałowego.

  • 682 GWh - zużycie energii
więcej danych, otwiera się w nowym oknie

Staramy się ograniczyć zużycie papieru w firmie, dlatego korzystamy z elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki elektronicznym aplikacjom wypełniamy listę obecności w pracy, rozliczamy delegacje czy rezerwujemy urlop. E-dokumenty wykorzystywane są w kontaktach z naszymi dostawcami. Mogą oni dokonywać zamówień pop rzez system elektroniczny. Dotyczy to także faktur, które są dostarczane w formie elektronicznej. Wprowadziliśmy również elektroniczne potwierdzanie dostaw kurierskich. W firmie obowiązuje elektroniczna archiwizacja faktur.

  • 1,5 tys. ton - zużycie papieru

Wszystkie firmy dostarczające materiały papierowe muszą posiadać certyfikat FCE, świadczący o tym, że surowiec został pozyskany z terenów, na których dosadza się nowe drzewa i nie prowadzi rabunkowej wycinki.

Promujemy spotkania on-line zamiast tradycyjnych delegacji służbowych. Pracownicy mogą korzystać z połączeń telekonferencyjnych i wideokonferencyjnych.

Staramy się, aby miejsce naszej pracy było bardziej ekologiczne. Nasz główna siedziba – Miasteczko Orange, w którym codziennie pracuje ponad 3,5 tys. osób, to wyjątkowe miejsce, zaprojektowane i wybudowane dbałością o ochronę środowiska. Jest biurowcem klasy A+. Uwzględnia wymogi energooszczędności, zagospodarowania terenów zielonych, zużycia energii świetlnej, czynników wpływających na zdrowie pracujących tam osób czy rozwiązań ograniczających zużycie wody.

W budynku na bieżąco monitorowane jest zużycie energii takich urządzeń, jak oświetlenie, chłodnie czy wentylatory, a wszystkie miejsca dostawy wody do budynku zaopatrzono w liczniki, co umożliwia kontrolę oraz analizę zużycia wody. Wszystkie odpady są sortowane i poddawane recyklingowi.

Miasteczko otrzymało certyfikat BREEAM z oceną „Excellent”, który potwierdził spełnienie restrykcyjnych norm ekologicznych i najwyższe europejskie standardy w budownictwie. Również inne nasze lokalizacje stają się bardziej ekologiczne.

Pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w obiektach Orange Polska. W 2014 roku zamontowaliśmy czujki ruchu w Miasteczku Regionalnym Poznań, a w 2015 r. w Katowicach.

Modernizujemy również źródła oświetlenia w Salonach Sprzedaży Orange Polska – tradycyjne i halogenowe oświetlenie jest wymieniane na oświetlenie led. W 2014 roku wymieniono oświetlenie w 113 salonach sprzedaży, w 2015 r. w kolejnych 119.

Dbamy o przyjazne przestrzenie zielone wokół naszych biur. W 2014 roku zieleniliśmy patio w naszym budynku w Katowicach, w 2015 roku zmodernizowaliśmy patio na wewnętrznym terenie w budynku w Chorzowie.

Promujemy ekologiczne formy transportu oraz edukujemy pracowników w zakresie eko-jazdy. W ten sposób chcemy wpływać na redukcję emisji spalin w samochodach służbowych. Dla pracowników udostępniliśmy samochody elektryczne a także stacje ładowania. Pracownicy korzystają z tych aut do realizacji służbowych zadań lub transportu na spotkania służbowe w granicach miasta. Samochody można rezerwować on-line. Ekologiczną formą transportu jest również coraz powszechniejszy carpooling, czyli wspólne przejazdy jednym samochodem.

Edukujemy pracowników w zakresie zasad eko-jazdy. Cyklicznie organizujemy dzień eko-transportu, podczas którego pracownicy biorą udział w szkoleniu z ekojazdy. Przygotowaliśmy również dla naszych pracowników specjalne szkolenie e-learningowe z zakresu eko-jazdy, bezpieczeństwa na drodze i postępowania w razie wypadku drogowego. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości wpływu kierowcy nie tylko na bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, lecz także na środowisko. Szkolenie ma formę interaktywnego treningu, a kończy się testem wiedzy sprawdzającym zdobyte podczas kursu umiejętności.

W następstwie działalności firmy powstają odpady przemysłowe, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, kable i słupy telegraficzne. Ich utylizacja jest pod ścisłą kontrolą.

  • 23,6 ton słupów drewnianych,
  • 259 ton kabli,
  • 2102 tony odpadów wytworzonych i przekazanych do zagospodarowania.
więcej danych, otwiera się w nowym oknie

W naszych lokalizacjach znajdują się pojemniki na odpady papierowe. Zgromadzone dokumenty są odbierane przez upoważnioną firmę i bezpiecznie niszczone. Takie rozwiązanie pozwala nam nie tylko segregować odpady papierowe, ale również zachować kontrolę nad bezpieczeństwem danych. W głównej siedzibie firmy prowadzona jest pełna segregacja wytwarzanych przez pracowników odpadów, wg podziału na papier, szkło, plastik. Pojemniki na poszczególne frakcje zostały ustawione w kuchniach, salach konferencyjnych i korytarzach.

Umowy z kontrahentami dostarczającymi baterie oraz materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, drukarek i faksów zobowiązują ich w ramach prac konserwacyjnych do odebrania i odpowiedniego zniszczenia zużytych elementów.

W wybranych lokalizacjach prowadzimy też dodatkowe przeglądy i akcje porządkowe, w ramach których usuwamy stare papiery, archiwizujemy dokumenty, utylizujemy wyposażenie tj. meble czy sprzęt AGD.

Prowadzimy jednolite zasady klasyfikacji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów oraz jednolite zasady ewidencjonowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Posiadamy też konieczne decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów.

Współpracujemy tylko z takimi odbiorcami, którzy w pełnym zakresie przejmują odpowiedzialność za dalsze postępowanie z przekazanymi odpadami (zbiórka, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz potrafią udokumentować poszczególne etapy, jakie przebywają odpady od podmiotu wytwarzającego do podmiotu unieszkodliwiającego.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), tego typu urządzenia – zbędne i nienadające się do dalszego użytku – są traktowane jako odpady i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne decyzje na gospodarowanie odpadami i którzy są zarejestrowani przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS).

Zachęcamy pracowników do ekologicznego stylu życia i postępowania. W naszym intranecie funkcjonuje serwis ochrony środowiska, gdzie publikowane są informacje o prowadzonych projektach ekologicznych. W Miasteczku Orange, w którym pracuje ponad 3,5 tys. osób, dla pracowników biorących udział w carpoolingu, przygotowane zostały specjalnie oznaczone miejsca parkingowe. Zachęcamy pracowników do przyjeżdżania do pracy na rowerze, udostępniając im stojaki na rowery, schowki na rzeczy podręczne oraz łazienki z prysznicami. Zadbaliśmy również o postawienie stacji rowerów miejskich Veturilo przed naszą siedzibą. Organizujemy dla pracowników konkurs ekologiczny, a najlepsze pomysły wdrażamy w firmie.

Wśród pracowników promujemy także ekologiczne zachowania poprzez akcje tematyczne dotyczące oszczędności energii, wody czy efektywnego drukowania. Zależy nam na tym, aby zaangażować pracowników w dialog na temat ekologii. W tym celu udostępniliśmy specjalną skrzynkę kontaktową * ekologia, która stanowi wymianę opinii, doświadczeń z zakresu ekologii.