Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Zarządzanie różnorodnością

Zapewnienie przejrzystych kryteriów oceny pracowników oraz wdrożenie zasad równego traktowania jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania firmy odpowiedzialnej społecznie.

Płeć

 • Kobiety - 42,2%
 • Mężczyźni - 57,8%

Wiek

 • do 30 lat - 10%
 • 30 - 50 lat - 69%
 • powyżej 50lat - 21%

Wykształcenie

 • Zasadnicze - 1%
 • Średnie - 26%
 • Wyższe - 73%

Doceniamy różnorodność

Różnorodność jest dla nas wartością, a umiejętne zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy stwarza nowe możliwości. Kluczowe znaczenie ma dla nas tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku do różnic, które charakteryzują każdego z nas. Jesteśmy przekonani, że jej podstawą jest edukacja, dlatego wśród pracowników propagujemy wiedzę na ten temat. Jednym z takich działań jest zorganizowany po raz pierwszy w 2015 roku Tydzień Różnorodności. Pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w quizach wiedzy na temat różnorodności, codziennie dowiadywali się o ciekawych faktach, ale też stereotypach dotyczących pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kultury i narodowości, płci, wieku czy sprawności.

Uważamy, że nasi menedżerowie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przyjaznej kultury pracy. Dlatego też, wspieramy rozwój kompetencji menedżerskiej ”zarządzanie różnorodnością”, którą rozumiemy jako umiejętność okazywania zrozumienia dla każdej z form różnorodności oraz wykorzystywania jej dla zwiększania efektywności.

 • 41,2% kobiet wśród wszystkich pracowników
 • 29,2% kobiet na stanowiskach menedżerskich

Bardzo ważny jest dla nas równy dostęp do stanowisk bez względu na płeć czy wiek. Do naszej procedury zatrudnienia w części dotyczącej rekrutacji dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury obojga płci na wszystkie stanowiska. Istotnym wyzwaniem jest dla nas promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych stanowisk kierowniczych. Dlatego też w tym obszarze postawiliśmy sobie konkretne cele, takie jak utrzymanie do 2015 roku udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich w Orange Polska na poziomie 35 %.

Zakładaliśmy również wzrost do 65% liczby stanowisk sukcesorów z przynajmniej jedną kobietą w grupie TOP 350. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 45%.

Nasz cel był bardzo ambitny i taki pozostanie w strategii CSR 2016-2020. Dla nas jako firmy technologicznej kwestia obecności kobiet na stanowiskach menedżerskich i technologicznych to ogromne wyzwanie. Nasze działania związane z obecnością kobiet w technologiach adresujemy bowiem nie tylko do obecnej grupy pracujących kobiet, ale także do studentów i młodzieży – zachęcając do przełamywania stereotypów płci przy wyborze rodzaju studiów i zainteresowań, branż. Efekty tych działań będą widoczne dopiero za kilka lat.

Wskaźnik dotyczący sukcesorów będzie nadal monitorowany. Nadal będziemy propagować równy dostęp obojga płci do stanowisk menedżerskich i postawy liderskie. Będziemy również promować kobiety na stanowiskach menedżerskich w naszej branży, jako przykład dla innych kobiet poszukujących swojej ścieżki kariery.

Potwierdzeniem podejmowanych przez nas działań z zakresu wspierania i doceniania równości płci w miejscu pracy jest uzyskany w 2015 roku międzynarodowy certyfikat Gender Equality European Standard (GEES). W procesie certyfikacji firmy audytowane są pod kątem takich zagadnień, jak polityki i procedury, szkolenia, inicjatywy uświadamiające, praktyki płacowe i dialog społeczny dotyczący równości płci. Nasza firma osiągnęła wynik na poziomie 2 (z 3 możliwych), co jest dla nas potwierdzeniem dotychczasowych działań i motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań w tym obszarze.

Potwierdzeniem wagi, jaką przywiązujemy do tematu różnorodności jest dla nas fakt, że od 4 lat jesteśmy nie tylko sygnatariuszem, ale też opiekunem Karty Różnorodności w Polsce. Treść polskiej wersji Karty była tworzona w ramach grup roboczych z udziałem przedstawicieli firm, administracji oraz organizacji pozarządowych. Ważnym elementem tych prac były konsultacje z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziców, mniejszości seksualnych czy religijnych. Zarówno Karta, jak i sam tytuł Opiekuna, są dla nas zobowiązaniem do promowania zasad różnorodności, a także motywatorem do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia naszej firmy. Dlatego też co roku włączamy się uczestnictwo w Ogólnopolskim Dniu Różnorodności, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Więcej na stronie www.kartaroznorodnosci.pl otwiera się w nowym oknie

Współpracujemy także z najlepszymi międzynarodowymi ekspertami poprzez uczestnictwo w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń działającej przy Komisji Europejskiej, co pozwala spojrzeć na temat różnorodności w szerszym kontekście.

Nasz firma zaangażowała się też w stworzenie Stowarzyszenia EPWN Warsaw (European Professional Women’s Network). Główną ideą tej organizacji jest wspieranie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki równości szans na poszczególnych etapach kariery zawodowej. Wspólnie z reprezentantami innych firm chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami na ten temat.

Więcej na stronie Link European Professional Women’s Network oddział w Warszawiestrona w języku angielskim, otwiera się w nowym oknie

W Orange Polska tworzymy otwarte i przyjazne środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Z myślą o tej grupie pracowników stworzyliśmy program Zdrowie na TAK.

W ramach programu Zdrowie na TAK umożliwiamy pracownikom z niepełnosprawnościami dostęp do dodatkowego pakietu usług medycznych w LUX MED z zakresu fizjoterapii. Dodatkowo pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wystąpić z wnioskiem o finansowy pakiet adaptacyjny, a pozyskane środki mogą przeznaczyć na zakup np. sprzętu rehabilitacyjnego lub udział w turnusie rehabilitacyjnym.

W 2015 r kontynuowaliśmy działania związane z kreowaniem przyjaznego i otwartego środowiska pracy, uwzględniającego m.in.: potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Kilka razy w roku organizowaliśmy akcje promujące aktywny i zdrowy tryb życia, podczas Dnia „Równi w pracy” mówiliśmy o kwestii osób z niepełnosprawnościami, organizowaliśmy badania profilaktyczne a pracownikom biurowym, którzy chcą lepiej zadbać o swój kręgosłup przekazaliśmy do użytku piłki gimnastyczne.

Rozumiemy konieczność wdrażania zasad, działań i programów, które umożliwiają wszystkim pracownikom wykorzystanie ich potencjału oraz tworzą środowisko pracy wolne od uprzedzeń i stereotypów.

 • 273 osoby korzystają z programu Zdrowie na Tak

Kwestie różnorodności pojawiają się w Kodeksie Etyki, który określa procedury mające zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania nieprawidłowości także w związku z dyskryminacją i mobbingiem. Aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i budować przyjazną atmosferę pracy, dbamy również o odpowiednie szkolenia dla naszych menedżerów. Każdy z nich musi przejść obowiązkowe e-szkolenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Przejrzysta polityka płac

Obowiązuje u nas jednolita i przejrzysta polityka wynagradzania oparta na równym traktowaniu, sprawiedliwej ocenie i niedyskryminacji. Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich wynosił w 2015 roku 94,2%, natomiast na stanowiskach niemenedżerskich 83,9%. Zapewniamy naszym pracownikom wynagrodzenia adekwatne do poziomu płac rynkowych w Polsce. Przyjęta w Orange Polska polityka wynagradzania opiera się na: