Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Tabela wskaźników GRI

Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika GRI Odniesienie do innych wskaźników CSR Wskaźnik raportowany Umiejscowienie w raporcie
Standardowe Informacje - Ogólne
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii TAK Wprowadzenie do Raportu
G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk TAK Nasz wpływ - Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście Nasz wpływ - Integracja cyfrowa Nasz wpływ - Bezpieczna sieć Nasz wpływ - Ciekawy zespół Nasz wpływ - Czyste środowisko O raporcie
Profil organizacyjny
G4-3 Nazwa organizacji TAK Orange w Polsce
G4-4 Główne marki, produkty i / lub usługi TAK Orange w Polsce
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji TAK O raporcie
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu TAK Orange w Polsce Orange na świecie
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji TAK Ład korporacyjny
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów / konsumentów i beneficjentów TAK Orange w Polsce Orange na świecie
G4-9 Skala działalności TAK Orange w Polsce Kluczowe dane - Kim jesteśmy
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć UNGC TAK Kluczowe dane - Ciekawy zespół
G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi OECD
UNGC
TAK Dialog z pracownikami
G4-12 Opis łańcucha dostaw TAK Łańcuch dostaw
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości TAK Ład korporacyjny
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. TAK Ład korporacyjny
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy TAK Etyka i wartości Usługi dla wszystkich
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i / lub w krajowych / międzynarodowych organizacjach TAK Otoczenie społeczne
Proces identyfikacji zawartości raportu
G4-17 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAK Orange w Polsce O raporcie
G4-18 Proces definiowania treści raportu TAK O raporcie
G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego TAK Dialog z interesariuszami Nasz wpływ - Nasze podejście Nasz wpływ - Integracja cyfrowa Nasz wpływ - Bezpieczna sieć Nasz wpływ - Czyste środowisko Nasz wpływ - Ciekawy zespół
G4-20 Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiotów biznesowych TAK Nasz wpływ - Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście Nasz wpływ - Integracja cyfrowa Nasz wpływ - Bezpieczna sieć Nasz wpływ - Czyste środowisko Nasz wpływ - Ciekawy zespół O raporcie
G4-21 Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji TAK Nasz wpływ - Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście Nasz wpływ - Integracja cyfrowa Nasz wpływ - Bezpieczna sieć Nasz wpływ - Czyste środowisko Nasz wpływ - Ciekawy zespół O raporcie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku / okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) TAK O raporcie
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie TAK O raporcie
Anagażowanie Interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację TAK Dialog i relacje
G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację TAK Dialog i relacje Proces dialogu
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy TAK Dialog i relacje Proces dialogu
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie TAK Strategia społecznej odpowiedzialności Orange Polska Nasz wpływ - Nasze podejście Nasz wpływ - Integracja cyfrowa Nasz wpływ - Bezpieczna sieć Nasz wpływ - Czyste środowisko Nasz wpływ - Ciekawy zespół
Parametry Raporty
G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy / kalendarzowy) TAK O raporcie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) TAK O raporcie
G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) TAK O raporcie
G4-31 Osoba kontaktowa TAK O raporcie
G4-32 Indeks GRI TAK Tabela GRI
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym TAK O raporcie
Ład Korporacyjny
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za strategię i działania związane z wpływem organizacji w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. TAK Ład korporacyjny
G4-46 Rola najwyższego kierownictwa w dokonywaniu przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. TAK Ład korporacyjny
G4-47 Częstotliwość dokonywania przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. TAK Ład korporacyjny
Etyka i rzetelność
G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki. TAK Etyka i wartości
G4 - 57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zasięgania porad na temat etycznego i zgodnego z prawem zachowania oraz kwestii związanych z integralnością organizacji (np. infolinie). TAK Kodeks Etyki Compliance
G4 - 58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania sytuacji dotyczących nieetycznych bądź niezwiązanych z prawem zachowań, a także kwestii związanych z integralnością organizacji (np. infolinie). TAK Kodeks Etyki Compliance
KATEGORIA: EKONOMICZNE
Aspekt: Wyniki ekonomiczne OECD
DMA: Wyniki ekonomiczne Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych. TAK Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście Kluczowe dane - Kim jesteśmy
G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. TAK Nasz wpływ - Czyste środowisko
Aspekt: Obecność na rynku
DMA: Obecność na rynku Dobre relacje z pracownikami
G4 - EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji. TAK 142,4%
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
DMA: Pośredni wpływ ekonomiczny Nasz wpływ - Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście
G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo. TAK Zaangażowanie społeczne Infrastruktura Edukacja cyfrowa
G4-EC8 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania. TAK Nasz wpływ - Kim jesteśmy Nasz wpływ - Nasze podejście Edukacja cyfrowa Inteligentne miasta Nasz wpływ - Integracja cyfrowa
KATEGORIA: ŚRODOWISKOWE OECD
UNGC
Aspekt: Materiały
DMA: Materiały Zarządzanie środowiskiem
G4-EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości. TAK Zużycie zasobów naturalnych Kluczowe dane - czyste środowisko
G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym. TAK Odnowa urządzeń telekomunikacyjnych
Aspekt: Energia
DMA: Energia Czyste środowisko
G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację. TAK Zużycie zasobów naturalnych Kluczowe dane - czyste środowisko
G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii. TAK Innowacje dla środowiska Kluczowe dane - czyste środowisko
G4-EN7 Redukcja zapotrzebowania na energię związana z produktami i usługami. TAK Innowacje dla środowiska Kluczowe dane - czyste środowisko
Aspekt: Emisje
DMA: Emisje Innowacje dla środowiska
G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. TAK Zużycie zasobów naturalnych Kluczowe dane - czyste środowisko
G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych. TAK Zużycie zasobów naturalnych Kluczowe dane - czyste środowisko
Aspekt: Ścieki i odpady
DMA: Ścieki i odpady Efektywne zarządzanie odpadami
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem. TAK Efektywne zarządzanie odpadami Zużycie zasobów naturalnych Kluczowe dane - czyste środowisko
Aspekt: Produkty i usługi
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu. TAK Odnowa i odzyskiwanie
G4-EN28 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału. TAK Czyste środowisko - Strategia CSR
Aspekt: Zgodność z regulacjami
DMA: Zgodność z regulacjami Otoczenie prawne i regulacyjne
G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
Aspekt: Ocena środowiskowa dostawców
DMA: Ocena środowiskowa dostawców Dialog z dostawcami
G4-EN33 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. TAK Dialog z dostawcami
Aspekt: Mechanizm skarg środowiskowych
DMA: Mechanizm skarg środowiskowych Compliance
G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu środowiskowego skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne Zarządzanie środowiskiem
KATEGORIA : SPOŁECZNE
Warunki pracy OECD
UNGC
Aspekt: Zatrudnienie
DMA: Zatrudnienie Zarządzanie różnorodnością
G4-LA1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu. TAK Kluczowe dane - Ciekawy zespół
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych. TAK Dodatkowe świadczenia
Aspekt: Relacje pracownicy-kierownictwo UNGC
G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. TAK 30 dni
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy OECD
DMA: BHP BHP
G4-LA5 Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy. TAK 100% w każdej komisji obecny jest przedstawiciel pracowników
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci. TAK Przyjazne środowiska pracy Kluczowe dane - Ciekawy zespół
G4-LA7 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy. TAK W firmie nie występuja stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni byliby na choroby związane z miejscem pracy.
G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi. TAK Związki zawodowe
Aspekt: Edukacja i szkolenia OECD
DMA: Edukacja i szkolenia Zrównoważony rozwój
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci. TAK Zrównoważony rozwój Kluczowe dane - Ciekawy zespół
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. TAK Zrównoważony rozwój
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia. TAK Zrównoważony rozwój Kluczowe dane - Ciekawy zespół
Aspekt: Różnorodność i równość szans
DMA: Różnorodność i równość szans Zarządzanie różnorodnością
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. TAK Ład korporacyjny Zarządzanie różnorodnością Kluczowe dane - Ciekawy zespół
Aspekt: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
DMA: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn Zarządzanie różnorodnością
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska TAK Przejrzysta polityka płac
Aspekt: Ocena dostawców pod względem praktyk pracowniczych
DMA: Ocena dostawców pod względem praktyk pracowniczych Dialog z dostawcami
G4-LA15 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia stosunków pracowniczych w łańcuchu dostaw. TAK Dialog z dostawcami
Prawa człowieka OECD
UNGC
Aspekt: Inwestycje
DMA: Inwestycje (pod katem praw człowieka) Etyka i wartości
G4-HR2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników. TAK Etyka i wartości
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji OECD
UNGC
DMA: Przeciwdziałanie dyskryminacji Etyka i wartości Zarządzanie różnorodnością
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii. TAK Kodeks Etyki
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych OECD
UNGC
G4-HR4 Działania i kluczowi dostawcy zidentyfikowani jako mogący naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy wspierające te prawa. TAK W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń.
Aspekt: Praca dzieci OECD
UNGC
G4-HR5 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków TAK W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń.
Aspekt: Praca przymusowa
G4-HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące za sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków TAK W firmie nie stwierdzono takich zagrożeń.
Aspekt: Ocena dostawców pod względem przestrzegania praw człowieka
DMA Ocena dostawców Dialog z dostawcami
G4-HR11 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia praw człowieka w łańcuchu dostaw. TAK Dialog z dostawcami
Społeczność
Aspekt: Społeczność lokalna OECD
UNGC
DMA: Społeczność lokalna Otoczenie społeczne
G4-SO1 Procent jednostek biznesowych, uwzględniających zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe. TAK O raporcie
G4-SO2 Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną. TAK Stacje bazowe
Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji OECD
UNGC
DMA: Przeciwdziałanie korupcji Etyka i wartości
G4-SO4 Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji. TAK Kodeks Etyki
Aspekt: Udział w życiu publicznym OECD
UNGC
DMA: Udział w życiu publicznym Compliance
G4-SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów. TAK Forma nie finansuje partii politycznych, polityków i instytucji o podobnych charakterze.
Aspekt: Naruszenie zasad wolnej konkurencji OECD
DMA: Naruszenie zasad wolnej konkurencji Otoczenie prawne i regulacyjne
G4-SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
Aspekt: Zgodność z regulacjami OECD
DMA: Zgodność z regulacjami Otoczenie prawne i regulacyjne
G4-SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
Aspekt: Ocena dostawców pod względem wpływu społecznego OECD
DMA: Ocena dostawców pod względem wpływu społecznego Dialog z dostawcami
G4-SO10 Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia społeczne w łańcuchu dostaw. TAK Dialog z dostawcami
Odpowiedzialność za produkt OECD
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta OECD
DMA: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta Bezpiecznie w sieci
G4-PR1 Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo. TAK Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji Bezpieczne produkty i usługi
G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
DMA: Oznakowanie produktów i usług Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji
G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym. TAK Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, według skutków. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. TAK Dialog z klientami
Aspekt: Komunikacja marketingowa
DMA: Komunikacja marketingowa Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne
Aspekt: Ochrona prywatności klienta
DMA: Ochrona prywatności klienta Bezpieczne dane
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. TAK Bezpieczne dane
Aspekt: Zgodność z regulacjami
G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. TAK Otoczenie prawne i regulacyjne