Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Strategia społecznej odpowiedzialności

Odpowiedzialność społeczna to dla nas kultura organizacyjna, która w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej uwzględnia oczekiwania pracowników i innych grup interesariuszy - klientów, inwestorów, dostawców, partnerów biznesowych i społecznych oraz środowiska naturalnego.

Wierzymy, że takie podejście przynosi korzyści firmie i jej otoczeniu, prowadzi do długofalowego rozwoju oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia nas wszystkich. Dlatego w Orange Polska stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności, skupiając się na czterech obszarach, kluczowych z punktu widzenia naszej branży i działalności na polskim rynku – integracji cyfrowej, bezpiecznej sieci, czystym środowisku i ciekawym zespole.

W procesie tworzenia strategii CSR(Corporate Social Responsibility) ważnym drogowskazem są dla nas wyzwania społeczne w kraju i na świecie a także potrzeby oraz oczekiwania zgłaszane przez naszych interesariuszy.

W Orange Polska wdrażamy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności naszej firmy już od kilku lat.

Misja CSR

 • umożliwiamy korzystanie z możliwości cyfrowego świata wszystkim, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności
 • budujemy przejrzyste i uczciwe relacje z naszymi klientami
 • dostarczamy naszym inwestorom pełną informację na temat naszej działalności
 • realizujemy cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem
 • tworzymy kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności uwzględnia cele biznesowe firmy i wpisuje się ich realizację. Kluczowym elementem w tworzeniu strategii były wnioski z dialogu z interesariuszami, trendy rynkowe oraz wyzwania społeczne dla naszej branży w Polsce i na świecie.

Nad realizacją strategii czuwa Komitet Sterujący ds.CSR złożony z menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania firmy.

Działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności zajmuje się na co dzień zespół CSR i Sponsoringu, który współpracuje z koordynatorami CSR w obszarach, a także ze specjalistami CSR w Orange z innych krajów. Zespół znajduje się w strukturze Komunikacja Korporacyjna i CSR oraz podlega Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Korporacyjnych.

Integracja cyfrowa,

Chcemy, aby każdy mógł korzystać z możliwości cyfrowego świata, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

Dostosowanie usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

1/6 salonów sprzedaży dostosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami

wprowadzenie usługi tłumacza migowego w 2015 r.

Orange bez barier otwiera się w nowym oknie

wprowadzenie usługi tłumacza migowego w 2015 r.

zadanie częściowo zrealizowane

Obsługa bez barier – przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie potrzeb klientów z niepełnosprawnościamiobsługa bez barier – przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie potrzeb klientów z niepełnosprawnościami

Orange bez barier otwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

dostępna strona internetowa na poziomie AA wg. standardu WCAG Wyjaśnienie przypisu 1

40 % dostępności wg. standardu WCAG

zadanie niezrealizowane

Nasze wyjaśnienie

edukacja cyfrowa seniorów

opracowanie programu edukacji cyfrowej seniorów

materiały edukacyjne „ABC Internetu”otwiera się w nowym oknie

projekt „Spotkania z pasjami”otwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

edukacja w zakresie nowych technologii dla społeczności

realizacja przez Fundację Orange programów budujących kompetencje cyfrowe dla społeczności – dotarcie do 110 tys. osób

Pracownie Orangeotwiera się w nowym oknie

Akademia Orangeotwiera się w nowym oknie

Akademia Orange dla bibliotekotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

Powrót do przypisu1w tekście WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard pokazujący, w jaki sposób serwisy internetowe powinny być przygotowywane, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników wykluczonych cyfrowo.

Bezpieczna sieć,

ponieważ chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i wolne od zagrożeń.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

usługi zapewniające bezpieczeństwo dzieci w internecie

wprowadzenie ofert zawierających narzędzia kontroli rodzicielskiej

Bezpieczny Starterotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie

przeszkolenie 178 tys. dzieci z zasad bezpiecznego internetu

Bezpiecznie Tu i Tamotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

cykliczne badania nt. bezpieczeństwa dzieci w sieci w Polsce

Badanie „Bezpieczeństwo dzieci w internecie”otwiera się w nowym oknie wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

zadanie zrealizowane

edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w internecie

uruchomienie kursu on-line dla rodziców

Bezpiecznie Tu i Tamotwiera się w nowym oknie

Kurs internetowy dla rodzicówotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane
Czyste środowisko,

ponieważ chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

odzyskiwanie urządzeń (telefony komórkowe, modemy, itp.)

odzyskanie 7,5 % urządzeń w stosunku do wprowadzonych na rynek

2,8 % odzyskanych urządzeń w stosunku do wprowadzonych na rynek

zadanie niezrealizowane

Nasze wyjaśnienie

promocja e-dokumentów

46% naszych klientów dostaje e-fakturę

72,6% naszych klientów korzysta z e-fakturyotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

eko-opakowania

100% urządzeń dostarczanych przez proces odnowy w eko-opakowaniach.

Pudełka eco wykorzystujemy dla wszystkich odnawianych urządzeń

zadanie zrealizowane

zmniejszenie zużycia energii

uruchomienie kompleksowego programu oszczędności energii elektrycznej

Program Energy Optimisationotwiera się w nowym oknie

zadanie zrealizowane

Ciekawy zespół,

Chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.

działanie

cele do roku 2015

status realizacji

równe szanse dla wszystkich w dostępie do pracy i awansów

co najmniej 35% kobiet na stanowiskach menedżerskich

36,3% kobiet na stanowiskach menedżerskich

zadanie zrealizowane

65% list sukcesorów w grupie TOP menedżerów z przynajmniej jedną kobietą na liście

45% list sukcesorów w grupie TOP menedżerów z przynajmniej 1 kobietą na liście

zadanie niezrealizowane

Nasze wyjaśnienie

1,5% osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w firmie

1,44% osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w firmie

zadanie częściowo zrealizowane

zarządzanie różnorodnością

wprowadzenie polityki zarządzania różnorodnością w firmie

Polityka różnorodności w trakcie opracowywania, różnorodność wpisana w kompetencje menedżera, wykonany audyt różnorodności

zadanie częściowo zrealizowane

kultura organizacyjna oparta na zaangażowaniu

co najmniej 10% pracowników zaangażowanych w wolontariat pracowniczy

18,8% pracowników zaangażowanych w wolontariat

zadanie zrealizowane

Jak powstała nasza strategia CSR?

Strategia społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2016-2020

Nasze podejście do społecznej odpowiedzialności dojrzewało wraz z firmą. Zaczynaliśmy wiele lat temu od realizacji pojedynczych działań i projektów prospołecznych.

Nowa strategia 2016 – 2020 z jednej strony stanowi kontynuację naszych wcześniejszych 4 priorytetów, z drugiej - bardziej integruje się z obszarem zarządzania firmą i strategią biznesową, odnosząc się do naszego wpływu na otoczenie.

Ważnym elementem powstania nowej strategii był dla nas dialog z interesariuszami – klientami, pracownikami, organizacjami społecznymi czy biznesowymi. Przeanalizowaliśmy wiele badań, a także zapytaliśmy opinię publiczną, naszych klientów biznesowych i indywidualnych, pracowników, partnerów biznesowych i społecznych, jakie zadania powinniśmy spełniać jako firma odpowiedzialna społecznie.

Zwróciliśmy też uwagę na dokumenty ważne dla świata, Europy, dla naszego kraju i branży - Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Polski czy Agendę Cyfrową. Sprawdziliśmy, co robią inne światowe telekomy, a także firmy będące liderami CSR w Polsce i na świecie. Przyjrzeliśmy się też takim kwestiom, jak trendy rynkowe, wyzwania demograficzne czy otoczenie społeczne.

Zwróciliśmy również uwagę na strategię CSR całej Grupy Orange, opartą na 3 filarach – zaufanie, środowisko i rozwój. Spotykaliśmy się też z działem Strategii i poszczególnymi jednostkami w firmie, aby wpisać się jak najlepiej w strategię biznesową naszej firmy. Zadbaliśmy również o to, aby w naszą strategie wpisały się programy społeczne Fundacji Orange.

Efektem tych prac jest Strategia Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2016-2020.

Fundamentem tej strategii jest odpowiedzialne zarządzanie – nasze wartości, etyka i compliance, relacje z inwestorami i dostawcami, innowacyjność, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich oczekiwań i wyznacznik naszych działań oraz transparentne raportowanie rezultatów.

Na tych fundamentach stoją 4 filary naszej strategii:

 • integracja cyfrowa – czyli dostęp do cyfrowego świata dla każdego – niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności czy umiejętności;
 • bezpieczna sieć – czyli zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z naszej sieci, urządzeń czy danych;
 • czyste środowisko – które oznacza, że nasze cele biznesowe realizujemy w poszanowaniu środowiska naturalnego;
 • ciekawy zespół – czyli pracownicy, którym zapewniamy dobre i bezpieczne warunki pracy, równe traktowanie, możliwości rozwoju i zaangażowania się w działania społeczne.

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach filarów CSR składają się na nasz wpływ społeczny, który analizujemy w 6 obszarach - gospodarka, innowacje, klienci, środowisko, społeczności i pracownicy, maksymalizując wpływ pozytywny, a minimalizując negatywny.

Każdy z obszarów strategicznych oznacza konkretne wyzwania i cele dla całej firmy i poszczególnych jednostek. Nasza strategia obejmuje 22 wyzwania, którym przypisaliśmy 73 cele i 76 wskaźników.

Zobacz więcej na temat Strategii CSR Orange Polska 2016-2020 otwiera się w nowej karcie

Kalendarium 2015

Styczeń

 • Dzień CSR w Orange Polska połączony z debatą Miasteczka Myśli „Zaangażowanie w świata zmienianie. Zostawiamy ślady”.
 • Nagrody dla 10 Przyjaciół CSR – pracowników Orange Polska zaangażowanych w realizację idei społecznej odpowiedzialności w firmy i nagroda specjalna dla naszego wieloletniego partnera, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Ogłoszenie 50 Klubów Sportowych Orange, w których dzieci rozwijają swoją przygodę ze sportem przy wsparciu Orange. Do programu zgłosiło się w sumie 2725 klubów z całej Polski.
 • Orange Polska otrzymuje Certyfikat UKE w zakresie „Bezpieczny Internet”
 • Medal Solidarności Społecznej w ramach Gali Liderów dla Prezesa Bruno Duthoit, za zaangażowanie społeczne, pomaganie potrzebującym i propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Luty

 • Dzień Bezpiecznego Internetu 2015 „Razem tworzymy lepszy Internet”. Fundacja Orange partnerem głównym obchodów w Polsce.
 • 3. urodziny Karty Różnorodności. Orange Polska jest sygnatariuszem i opiekunem Karty w Polsce.
 • Orange Polska otrzymuje certyfikat TOP Employers Polska i TOP Employers Europe przyznany przez Top Employers Institute - tytuł zdobyty po raz piąty z rzędu (trzecie miejsce w Polsce) za tworzenie przyjaznego i nowoczesnego środowiska pracy, kompleksowy program rozwoju talentów na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Fundacja Orange otrzymuje Certyfikat Przyjaciela Dziecka za "wieloletnie wspieranie i okazywanie serca podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci".

Marzec

 • XIII edycja Raportu dobrych praktyk wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 14 projektów Orange uznanych za dobrą praktykę biznesu w zakresie CSR.
 • Fundacja Orange zostaje partnerem programu Chronimy Dzieci, realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz wojewódzkimi kuratoriami oświaty.
 • Konferencja „Efektywność zaangażowania społecznego. Model LBG w praktyce zarządzania i raportowania”. Prezentacja dobrej praktyki z Orange Polska.
 • Fundacja Orange partnerem kampanii „Tydzień z Internetem 2015 – Get Online Week”, która objęła swoim zasięgiem w Polsce ponad 16 tysięcy osób.

Kwiecień

 • Inauguracja IV etapu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Orange Polska uczestniczy w realizacji projektu.
 • Orange Polska włącza się w obchody Dnia Ziemi.
 • W Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015 Orange Polska zajął 1. miejsce w kategorii telekomunikacja, technologia, media i rozrywka, a 2. w zestawieniu ogólnym. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację zgłoszeń i samego raportu odpowiedzialna jest firma Deloitte.
 • Orange zmienia się, aby jak najlepiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Zawsze dostarczać klientom to, co dla nich ważne – to zasada obecna zarówno w komunikacji jak i kulturze organizacyjnej firmy. Firma ogłasza także Zobowiązania Orange, deklarację pokazującą na konkretnych dowodach, jak odpowiadamy na oczekiwania i potrzeby klientów. To efekty pracy nad doskonaleniem doświadczeń klientów w Orange, wykonanej na przestrzeni ostatnich lat.

Maj

 • Uruchomienie kompleksowego programu Orange Polska na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie: Bezpiecznie Tu i Tam.
 • Orange Polska otrzymuję nagrodę Złoty Listek CSR, przyznawaną przez tygodnik Polityka. Redakcja nagradza w ten sposób przedsiębiorstwa najbardziej zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu.
 • Forum Darczyńców prezentuje standardy działania fundacji korporacyjnych oraz pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających fundacjami utworzonymi przez firmy. Fundacja Orange brała czynny udział w wypracowaniu tych rekomendacji.
 • Orange Polska otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Mecenas Kultury. Firma doceniona została szczególnie za wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
 • Fundacja Orange partnerem Gali Wolontariatu organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
 • II Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Orange Polska bierze udział w wydarzeniu jako Opiekun Karty Różnorodności w Polsce.

Czerwiec

 • Orange Warsaw Festival bez barier – dla wszystkich fanów dobrej muzyki – także dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Konkurs dla wolontariuszy Orange Polska - 89 projektów, 752 wolontariuszy z Orange i 200 pomocników – członków ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Tysiące godzin pracy i 20 000 osób, którym pomogliśmy.
 • Dialog wokół Raportu wpływu Orange Polska - I debata ekspercka o wpływie biznesu na lokalne społeczności.
 • Wybranie kolejnych 50 Klubów Sportowych Orange spośród ponad 1100 zgłoszeń, które napłynęły do II edycji programu.

Lipiec

 • Start wakacyjnych pikników edukacyjnych "Sieciaki na wakacjach" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja Orange partnerem.

Sierpień

 • Ogłoszenie 27 nowych Pracowni Orange, na których w internetowym plebiscycie oddano 4 mln głosów.

Wrzesień

 • Dialog wokół Raportu wpływu Orange Polska - II debata ekspercka o wpływie biznesu na rynek pracy.
 • IX Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”. Fundacja Orange głównym partnerem wydarzenia.
 • Rusza akcja – e-motywacja Fundacji Orange – cykl wirtualnych spotkań dla seniorów, których celem jest aktywizacja społeczna osób starszych i wspieranie ich w rozwoju osobistym i społecznym.
 • Uruchomienie nowego programu edukacji cyfrowej Fundacji Orange dla świetlic szkolnych – MegaMisja.
 • Certyfikat HR Najwyższej Jakości dla Orange Polska przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami za rozwiązania i praktyki w obszarach rekrutacji, przyjaznego środowiska pracy, wynagrodzeń i systemów motywacyjnych, komunikacji wewnętrznej oraz działań związanych z employer branding.

Październik

 • Jubileusz 10-lecia Fundacji Orange, start kampanii „Świat #w10lat”.
 • Dialog wokół Raportu wpływu Orange Polska - III debata ekspercka o wpływie biznesu na gospodarkę i innowacyjność.
 • Tydzień Wolontariatu w Polsce i kilkunastu krajach, w których działa Orange.
 • Akcja #SuperKoderzy organizowana przez Orange - 60 warsztatów w 9 krajach dla ponad 1,5 tys. dzieci. W Polce Fundacja Orange przeprowadziła zajęcia z kodowania dla dzieci z Pracowni Orange.
 • Orange Polska najpopularniejszym pracodawcą 2015 według serwisu GoldenLine. Firmę doceniono za otwartość na niestandardowe działania oraz konsekwencję w stawianiu na pracowników, którzy tworzą wysoką kulturę organizacji

Listopad

 • Uruchomienie internetowego kursu dla rodziców o ochronie dziecka w sieci.
 • III Konferencja Koalicji „Prezesi – Wolontariusze”. Orange Polska partnerem programu.
 • Wielka Gala Integracji organizowana przez Fundację Integracja. Orange Polska partnerem strategicznym wydarzenia.
 • Dzień zarządzania zgodnością (Compliance) dla pracowników Orange Polska.

Grudzień

 • Prezentacja wyników IX edycji projektu RESPECT Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Orange Polska kolejny raz w indeksie.
 • Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością w Orange Polska.
 • Udział Fundacji Orange w „Godzinie Kodowania”. Materiały edukacyjne przygotowane we współpracy z Khan Academy.
 • 1200 wolontariuszy Mikołajów z Orange odwiedziło z prezentami kilka tysięcy małych pacjentów w szpitalach w całej Polsce.
 • COP21 – konferencja Klimatyczna ONZ w Paryżu. Orange partnerem i uczestnikiem konferencji.
 • Kryształowa Statuetka Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz certyfikat „Profesjonalne ZZL" przyznana przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.