Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Nasz Raport

Niniejszy Raport opracowany został w odniesieniu do kluczowych szans i wyzwań zrównoważonego rozwoju w branży teleinformatycznej, zdefiniowanych na podstawie dokumentów strategicznych, tj.: „Wizja 2050” World Business Council for Sustainable Development, Wyzwania dla branży ICT według SAM, Raport Global e-Sustainability Initiative, Raport Europa 2020, Raport Polska 2030. W raporcie odnieśliśmy się również do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W Raporcie staraliśmy się ująć te kwestie, które są istotne dla naszych interesariuszy i zostały przez nas zidentyfikowane podczas kompleksowego dialogu z nimi. W ramach prac nad nową strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska na lata 2016-2020 przeprowadziliśmy dodatkowe badania opinii publicznej, naszych klientów biznesowych oraz indywidualnych, a także warsztaty z pracownikami różnych jednostek organizacyjnych. Dyskutowane wyznania strategiczne zostały ujęte w poniższym Raporcie.

Obejmuje on dane za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku. Jest to siódmy samodzielny Raport zrównoważanego rozwoju firmy i został przygotowany w oparciu o standard Global Reporting Initiative GRI.G4. Uwzględniono w nim także zasady Global Compact oraz ISO 26 000.

Orange Polska wydaje raport co roku. Poprzedni raport został wydany w 2015 roku i obejmował okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Dodatkowo Orange Polska przygotowuje co roku raport zbiorczy wspólnie z innymi firmami Orange Group. Kolejny Raport CSR ukaże się w 2017 roku.

Dane finansowe zawarte w niniejszym Raporcie są zgodne z danymi prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych Orange Polska. Pozostałe dane ilościowe pochodzą z poszczególnych jednostek sprawozdawczych firmy.

Raport obejmuje swoim zakresem główne spółki wchodzące w skład Orange Polska: (dawniej Telekomunikacja Polska, PTK Centertel) oraz Orange Customer Service. Wyraźnie zaznaczono w nim zakres prezentowanych informacji. Taki podział wynika z wewnętrznych uregulowań dotyczących raportowania w firmie. Brak jest innych ograniczeń w zawartości danych Raportu.

Nie wprowadzono korekt w stosunku do poprzedniego Raportu. Nie zaszły również istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie.

Poświadczenia zgodności ze stanem rzeczywistym danych zawartych w naszym Raporcie udzielił Zarząd firmy. Wszystkie przedstawione wskaźniki pozyskane od pracowników firmy oraz z wewnętrznych systemów kalkulacyjnych poddaliśmy również niezależnej zewnętrznej weryfikacji wykonanej przez firmę audytorską KPMG Advisory. Wszelkie zmiany dotyczące raportowania, związane z wytycznymi GRI, wynikają jedynie z różnic w funkcjonowaniu opracowanego wewnętrznie w Orange Polska systemu raportowania i zostały odpowiednio oznaczone.

Niezależny Raport Poświadczającyplik pdf otwiera się w nowym oknie

Proces definiowania treści Raportu

Ze względu na fakt, że integracja strategiczna w Orange Polska ma charakter kompleksowy, obszary oddziaływania jego podmiotów opisanych w Raporcie są tożsame. Dodatkowe informacje na temat oddziaływania społecznego znalazły się w „Raporcie Wpływu Społecznego Orange Polska”, który dostępny jest na stronie Raport Wpływu Społecznego Orange Polskaotwiera się w nowym oknie. Natomiast kwestie zaangażowania społecznego dla Orange Polska kompleksowo ujęte są w strategii działania Fundacji Orangeotwiera się w nowym oknie.

Ostatecznie w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2015 uwzględnione zostały następujące aspekty społecznej odpowiedzialności:

Raport CSR Orange Polska 2015 aspekty społecznej odpowiedzialności wewnętrzny
zewnętrzny
stopień ważności
Wpływ gospodarczy Aspekt: Wyniki ekonomiczne zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny zewnętrzny bardzo ważny
Etyka i wartości
Zarządzanie zgodnością
Ład korporacyjny
Etyka i rzetelność wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji w, z bardzo ważny
Ład Korporacyjny wewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Prawa człowieka - inwestycje wewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Praca dzieci wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Praca przymusowa wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Mechanizm skarg związanych z prawami człowieka wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Dialog z klientami Zaangażowanie interesariuszy wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Komunikacja marketingowa zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Oznakowanie produktów i usług zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Produkt - zgodność z regulacjami zewnętrzny bardzo ważny
Otoczenie prawne i regulacyjne Aspekt: Naruszenie zasad wolnej kokurencji zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Udział w życiu publicznym zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Zgodność z regulacjami zewnętrzny bardzo ważny
Dialog z pracownikami Aspekt: Relacje pracownicy-kierownictwo wewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych wewnętrzny bardzo ważny
Łańcuch dostaw Aspekt: Praktyki dotyczące zamówień zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Ocena dostawców pod względem przestrzegania praw człowieka zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Ocena dostawców pod względem wpływu społecznego zewnętrzny średnio ważny
Zaangażowanie społeczne
Wspieranie innowacyjności
Aspekt: Społeczność lokalna zewnętrzny średnio ważny
Budowa infrastruktury
Dostępnośc usług
Edukacja cyfrowa
Inteligentne miasta
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny zewnętrzny średnio ważny
Bezpieczeństwo klientów
Bezpieczne dane
Bezpieczna sieć
Bezpieczeństwo dzieci w sieci
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Ochrona prywatności klienta zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Bezpieczeństwo- zgodność z regulacjami zewnętrzny bardzo ważny
Innowacje dla środowiska
Upowszechnienie e-dokumentów
Odzyskiwanie i odnowa urządzeń
Wykorzystanie zasobów naturalnych
Odpady
Aspekt: Materiały wewnętrzny zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Energia wewnętrzny zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Emisje wewnętrzny zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Ścieki i odpady wewnętrzny zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Produkty i usługi wewnętrzny zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Zgodność z regulacjami wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Ocena środowiskowa dostawców zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Mechanizm skarg środowiskowych wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny
Przyjazne środowisko pracy
Bezpieczeństwo w pracy
Szkolenia i rozwój
Równe traktowanie
Wolontariat pracowniczy
Aspekt: Zatrudnienie wewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy wewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Edukacja i szkolenia wewnętrzny bardzo ważny
Aspekt: Różnorodność i równość szans wewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Ocena dostawców pod względem praktyk pracowniczych zewnętrzny średnio ważny
Aspekt: Mechanizm skarg związanych z praktykami pracowniczymi wewnętrzny zewnętrzny bardzo ważny

Nota metodologiczna

Dane dotyczące kwestii zatrudnienia, przedstawione w tym raporcie zostały zebrane w oparciu o system HR-info, który bierze pod uwagę takie zmienne jak płeć czy pełniona przez pracownika funkcja. Dane do systemu HR-Info raportowane są na podstawie danych zawartych w systemach kadrowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Orange Polska wg standardów grupy Orange.

Zasada obliczania „wskaźnika kadry zarządzającej” odnosi się do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wskaźnik ten odnosi się do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Klasyfikacja pracowników jako „kadra zarządzająca” odbywa się na podstawie kategorii zaszeregowania pracownika zgodnie z profilem kompetencyjnym wg standardów Grupy Orange.

Wskaźnik odpowiada liczbie zdarzeń wypadkowych, które zostały w danym roku sprawozdawczym uznane za wypadki przy pracy. Zgodnie z przepisami polskimi – warunkuje to ostatecznie data decyzji pracodawcy o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy, czyli data zatwierdzenia protokołu powypadkowego, a nie tylko data zdarzenia. (np. wypadek z grudnia roku poprzedniego nie zostanie wliczony do statystyki danego roku, lecz dopiero do następnego - jeśli protokół zostanie zatwierdzony w styczniu. Do momentu zakończenia postępowania powypadkowego i zatwierdzenia dokumentacji – zdarzenie nie jest (statystycznie) wypadkiem przy pracy).

Sprawozdawczość w zakresie środowiska oparta jest na raportowaniu do bazy danych INDICIA. W 2014 roku Orange Polska raportowała w cyklu kwartalnym średnio 100 wskaźników środowiskowych.

Zużycie energii elektrycznej w budynkach Orange Polska obliczane jest z użyciem metody statystycznej, sporządzonej przez statystyka Orange Labs, a dla części obejmującej stacje bazowe Orange Polska – dane szacowane są metodą ekspercką. Takie formy obliczenia energii elektrycznej zostały zaakceptowane przez grupę Orange oraz audytora zewnętrznego.

Wskaźnik zużycia paliwa obejmuje łączne zużycie paliwa (oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny, ciężkiego oleju opałowego), z wyłączeniem pojazdów samochodowych.

Wszystkie podróże służbowe pracowników Orange Polska są rejestrowane w systemie Optidoc. Odległości są szacowane na podstawie metody długości trasy po ortodromie (najkrótsza odległość między dwoma punktami na powierzchni ziemi). Odległości pokonywane pociągiem obliczane są na podstawie danych z PKP w zakresie danej trasy kolejowej.

W przypadku podróży lotniczych współczynnik emisji CO2 obliczany jest zgodnie z Protokołem GHG (180 g CO2/km na pasażera), który został użyty do wszystkich typów lotów krótko- i długodystansowych.

Wskaźnik emisji CO2 z transportu kolejowego obliczany jest na podstawie metody Bilan Carbone®, jeśli jest ona dostępna w danym kraju. W innych krajach stosowany jest współczynnik standardowy, wynoszący 100 g CO2/km na pasażera.

Dla energii elektrycznej wskaźnik jest obliczany w oparciu o Protokół GHG z wynikami za 2009 r. i jego najnowszej aktualizacji (2012 r.).

Wskaźniki emisji paliw (gaz, olej opałowy, węgiel, benzyna, olej napędowy i LPG) pochodzą z Protokołu GHG z 2007 r.

Wskaźnik „E-odpadów zebranych od klienta” to suma wszystkich telefonów komórkowych, stacjonarnych i urządzeń multimedialnych dostarczonych do punktów sprzedaży, otrzymanych pocztą i zebranych przez dostawców usług. Wskaźnik ten obejmuje również telefony komórkowe pracowników Orange Polska oraz zebrane baterie i ładowarki. Spółki zależne, dla których nie ma odpowiedniego kanału gromadzenia i przetwarzania e-odpadów, nie stosują tego wskaźnika.

Kontakt

Orange Polska

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa