Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem

Orange Polska S.A. jako spółka obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPWotwiera się w nowym oknie

Szczegółowe informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności:

 • Struktura akcjonariatu
 • Statut
 • Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Oświadczenie dla GPW o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

zamieszczone są na stronie ład korporacyjny zgodny z dobrą praktyką międzynarodowąotwiera się w nowym oknie

System kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w firmie umożliwia zarządzanie ryzykiem związanym z osiąganiem celów biznesowych (choć tego ryzyka całkowicie nie eliminuje). Ma na celu również zapewnienie wiarygodności jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także zgodności funkcjonowania firmy z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

Chcąc doskonalić sposób zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu w Orange, opracowaliśmy również listę ryzyk społecznych, która wpisana została w system zarządzania ryzykiem w firmie.

Regulamin komitetu audytowego rady nadzorczej Orange Polskaotwiera się w nowym oknie systematycznie, co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Raport w zakresie zarządzania ryzykiem przedstawiany jest również Radzie Nadzorczej. Dalsze informacje na temat systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem są opisane w sprawozdaniach Zarządu, Komitetu Audytywnego oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku dostępnym na stronie dokumenty korporacyjneotwiera się w nowym oknie

 • Maciej Witucki
 • Gervais Pellissier
 • Marc Ricau
 • dr Henryka Bochniarz
 • Federico Colom Artola
 • Jean-Marie Culpin
 • Eric Debroeck
 • Ramon Fernandez
 • Russ Houlden
 • Michał Kleiber
 • Patrice Lambert - de Diesbach
 • Maria Pasło–Wiśniewska
 • dr Wiesław Rozłucki
 • Valérie Thérond

skład na 30 września 2016 r.

Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie. W ramach Rady funkcjonują też komitety: ds. audytu, wynagrodzeń i strategii.

Obowiązki i zakres odpowiedzialności, jak również wymagania w zakresie kwalifikacji, doświadczenia i kompetencji członków Rady Nadzorczej określone są w Statucie. Dodatkowe zapisy znajdują się w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”otwiera się w nowym oknie. Kwestie dotyczące uniknięcia konfliktu interesów członków Rady Nadzorczej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej (dokumenty korporacyjneotwiera się w nowym oknie)

Więcej o Radzie Nadzorczej na stronie rada nadzorczaotwiera się w nowym oknie

 • Jean-François Fallacher – Prezes Zarządu
 • Mariusz Gaca – Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego
 • Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • Jolanta Dudek – Członek Zarządu ds. Obsługi Klientów i Strategii Relacji z Klientami
 • Jacek Kowalski – Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich
 • Bożena Leśniewska – Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji
 • Maciej Nowohoński – Członek Zarządu ds. Finansów

skład na 1 lipca 2016 r.


Szczegółowe informacje o członkach Zarządu oraz opis uprawnień Zarządu określa Regulamin Zarządu dostępny pod adresem dokumenty korporacyjneotwiera się w nowym oknie

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki wypełniają kwartalne oświadczenia, w których deklarują wszelkie formy powiązań, ze spółką i podmiotami zależnymi, które są ujawnione zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

 • Irmina Bubałło-Wojciechowska
  Dyrektor Wykonawczy ds. Centrum Usług
 • Jarosław Starczewski
  Dyrektor Wykonawczy ds. Rynku Klientów-Operatorów
 • Magdalena Hauptman-Kokosza
  Dyrektor Wykonawczy ds. Efektywności i Transformacji
 • Paweł Patkowski
  Dyrektor Wykonawczy ds. Marki i Komunikacji Marketingowej
 • Witold Drożdż
  Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych

skład na 1 lipca 2016 r.

Akcjonariusze

Diagram kołowy. Orange S.A. jest w posiadaniu 50,67% akcji, a pozostali akcjonariusze posiadają 49,33%

Orange S.A.

Pozostali
akcjonariusze

Stan na dzień 31.12.2015r.


Orange Polska S.A. zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych oraz dobrymi praktykami w zakresie komunikacji z akcjonariuszami. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela. Zapewniamy im możliwość zgłaszania rekomendacji i wskazówek Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 401) akcjonariusze posiadający minimum 5% akcji mogą zgłaszać projekty Uchwał. Zachęcamy też naszych akcjonariuszy do odgrywania aktywnej roli w ramach ładu korporacyjnego. Zgoda akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Zarząd i członkowie ścisłego kierownictwa Orange Polska prowadzą aktywny dialog z akcjonariuszami Spółki, organizują regularnie prezentacje dla inwestorów instytucjonalnych oraz przedstawicieli krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

Więcej informacji na stronie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszyotwiera się w nowym oknie

RESPECT index

Akcje Orange Polska są włączone do Indeksu RESPECT, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych. Jego celem jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony; ponadto mocno akcentuje on atrakcyjność inwestycyjną spółek.

Aby znaleźć się w Indeksie, Spółka musiała wykazać się działaniami zgodnymi z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze ochrony środowiska, kwestii społecznych i pracowniczych.

W każdej edycji Indeksu RESPECT wymagania stawiane firmom są coraz wyższe. Nasza Spółka jest obecna w Indeksie RESPECT od początku jego istnienia.

Więcej o Indeksie Respect na stronie Respect Index. Odpowiedzialność społeczna Giełdyotwiera się w nowym oknie