Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Wartości marki Orange

Kodeks Etyki

Nasze wartości są wpisane w Kodeks Etyki Orange Polska. Zasady Kodeksu są zgodne z tak fundamentalnymi normami, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Staramy się, aby zasady Kodeksu znane były wszystkim pracownikom, dlatego szkolenie etyczne jest obowiązkowe. Do tej pory wzięło w nim udział niemal 100 % pracowników Orange Polska (25 085 h szkoleniowych). W roku 2015 szkolenie odbyło 798 nowych pracowników (689 h szkoleniowych). Tematyka szkolenia uwzględnia kwestie praw człowieka i równego traktowania, a poruszane zagadnienia dotyczą m.in. niedyskryminacji, korupcji, czy konfliktu interesów. Szkoleniem objęci są zarówno pracownicy etatowi, jak i współpracownicy (outsource). Dla wszystkich nowych pracowników wprowadziliśmy również obowiązkowe szkolenie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Za rozpatrywanie spraw związanych z przestrzeganiem norm etycznych odpowiedzialna jest Komisja ds. Etyki. Komisja przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Orange Polska oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej, a dla pracowników przygotowuje roczne podsumowanie swoich działań.

W firmie działa system anonimowego zgłaszania zachowań nieetycznych. Wiadomości elektroniczne wysyłane na adres * zapytaj_etyka mają charakter poufny a wszystkie postępowania wyjaśniające są prowadzone z zachowaniem całkowitej poufności.

kodeks etyki Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Zarządzanie zgodnością (Compliance)

Stosowanie wysokich standardów i norm nie tylko w odniesieniu do jakości i innowacyjności naszych usług, ale także sposobu prowadzenia działalności i utrzymywania relacji biznesowych, to wymagania, jakie stawia przed nami rynek. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie Programu Zarządzania Zgodnością (Compliance).

Program aktywnie wspiera stosowane przez nas dobre praktyki biznesowe. Do głównych zadań Programu należy identyfikacja zagrożeń, monitorowanie incydentów oraz inicjowanie i podejmowanie działań naprawczych, mających na celu zapobieganie potencjalnym negatywnym skutkom nieprzestrzegania przez organizację przepisów prawa, dobrych praktyk i standardów rynkowych.

Wdrożenie Programu Zarządzania Zgodnością oraz stosowanie jego założeń ma na celu zagwarantowanie nam i naszym partnerom prowadzenia działań zgodnie z najwyższymi standardami i jest ważnym elementem budowania zaufania akcjonariuszy, partnerów biznesowych, klientów, pracowników oraz pozostałych interesariuszy do naszej firmy.

Więcej na stronie zarządzanie zgodnościąotwiera się w nowym oknie

Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji

Chcemy lepiej komunikować się z naszymi Klientami - w sposób jasny, przyjazny i odpowiedzialny, dlatego wprowadziliśmy Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji. Celem tego dokumentu jest zastosowanie zobowiązań społecznych i środowiskowych we wszelkich formach komunikacji marketingowej i stworzenie jak najlepszej praktyki dotyczącej komunikacji.

Nasze zasady:

Nasz Kodeks był konsultowany z polskimi i międzynarodowymi ekspertami, w tym przedstawicielami krajowego regulatora, organizacji konsumenckich, branży marketingowej oraz organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska. Kodeks jest udostępniany naszym pracownikom oraz partnerom.

Wszystkie produkty dostępne w ofercie Orange Polska posiadają odpowiednie oznaczenia tj.:

Dobre praktyki rynkowe

W naszych działaniach rynkowych odwołujemy się również do innych kodeksów dobrych praktyk i zasad postępowania, które oparte są na normach etycznych i zawodowych.

Więcej na stronie kodeksy dobrych praktykotwiera się w nowym oknie

Nasz łańcuch wartości

Działamy we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Posiadamy największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz przesyłu danych. Jesteśmy głównym dostawcą usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych w Polsce, udostępniając dzierżawione linie analogowe i cyfrowe. Oferujemy klientom biznesowym szeroki portfel usług dla małych i średnich firm, a także zaawansowane rozwiązania dla korporacji.

Sektor teleinformatyczny ma kluczowe znaczenie dla budowy społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Zależy nam na tym, aby każdy mógł w pełni korzystać z możliwości, jakie dają współczesne technologie. Dlatego staramy się dostarczać produkty i usługi dostępne dla wszystkich klientów. Nasze kluczowe kanały sprzedaży to: salony sprzedaży, strona internetowa, Orange Customer Service.

Chcemy jak lepiej komunikować się z naszymi klientami - w sposób jasny, przyjazny i odpowiedzialny, dlatego przygotowaliśmy Kodeks Odpowiedzialnej Komunikacji. Celem tego dokumentu jest zastosowanie zobowiązań społecznych i środowiskowych we wszelkich formach komunikacji marketingowej i stworzenie jak najlepszej praktyki dotyczącej komunikacji. Ważne dla nas jest, aby każdy klient otrzymał pełną informację o naszych usługach i produktach.

Wykorzystanie nowych technologii to z jednej strony ogromna szansa na rozwój życia społecznego i gospodarczego oraz wypracowania bardziej ekologicznych rozwiązań, z drugiej podjęcie wyzwania, jakie niesie ze sobą szybkie starzenie się produktów i zwiększone zapotrzebowanie na energię. Stawia to nas przed problemem utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń i zachęca do myślenia o ekoefektywności wewnątrz firmy i relacjach z naszymi dostawcami.

Interesuje nas zmieniający się świat. Aby obserwować zachodzące zmiany i wyznaczać trendy nowych technologii, stworzyliśmy laboratoria Orange – Orange Labs (sieć jednostek badawczo-rozwojowych i laboratoriów Orange). Ważną częścią ich działalności jest proces tworzenia, wyboru i wdrażania innowacji, obejmujący współpracę z partnerami zewnętrznymi i realizację prac badawczo-rozwojowych dla Orange Polska i Grupy Orange.

Staramy się, aby relacje z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi oparte były na transparentnych zasadach i wzajemnych zobowiązaniach przestrzegania standardów etycznych. Zależy nam na dobrych i długotrwałych relacjach z naszymi dostawcami. Współpracujemy zarówno z dostawcami globalnymi, jak i przedstawicielami rynku lokalnego. Nasze działania to zarówno zakupy jednorazowe jak i długoletnie kontakty z ponad 4,5 tys. dostawców.

Staramy się maksymalizować nasz pozytywny wpływ na środowisko i minimalizować ten niekorzystny, dlatego w ramach polityki ochrony środowiska nadzorujemy zgodność naszych działań z wymogami prawa i innymi regulacjami dotyczącymi ekologii.

Efektywnie gospodarujemy zasobami naturalnymi – monitorujemy zużycie energii i innych zasobów, zwłaszcza wody i papieru, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością.

Orange Polska to 17 tys. osób w całym kraju. Dla nas społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą jest dialog i dobre relacje z pracownikami. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić pracownikom przyjazne i nowoczesne środowisko pracy. Dbamy o ich bezpieczeństwo, zwracamy uwagę na kwestie równego traktowania, jasne kryteria oceny i awansu. Dajemy im też możliwość udziału w wolontariacie pracowniczym.

Łańcuch dostaw

łańcuch dostaw forma tekstowa poniżej łańcuch dostaw forma tekstowa poniżej

Rysunek przedstawia łańcuch dostaw dla firmy telekomunikacyjnej. Po lewej stronie znajdują się obrazy symbolizujące 3 rodzaje dostawców:

  • dostawcy podzespołów i hardware
  • producenci sprzętu sieciowego
  • dostawcy treści i software

Delikatne linie od dostawców prowadzą co środkowej części rysunku, gdzie zawarto obrazy symbolizujące operatora telekomunikacyjnego, który w swoim obszarze posiada:

  • Sieć kablową
  • Usługi
  • Oraz infrastrukturę w postaci masztów i satelitów.

Prawa część rysunku zawiera symbol sprzedaży usług firmy, która kierowana jest do klientów biznesowych i indywidualnych.