Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari

Bezpiecznie w sieci

Fale radiowe są elementem o fundamentalnym znaczeniu dla działalności Orange jako operatora sieci telekomunikacyjnej – bez nich nie działałaby ani nasza sieć, ani telefony, które dostarczamy. Jest to więc temat, wobec którego nie pozostajemy obojętni.

Komunikacja

W przypadku firmy telekomunikacyjnej kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z usług oznaczają nie tylko najwyższą dbałość o spełnianie wymogów norm bezpieczeństwa, ale i rzetelną informację nt. wykorzystywanych urządzeń i technologii. W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne, oraz te wykorzystujące nowe technologie, został przygotowany globalny portal Orange o falach radiowych wyjaśniający w sposób przystępny działanie telefonii komórkowej, z sekcją informującą o najnowszych doniesieniach naukowych oraz zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ekspozycji na fale radiowe podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Portal został także przetłumaczony na język polski i można znaleźć go na stronie Orange o falach radiowychotwiera się w nowym oknie

Urządzenia

Wszystkie telefony komórkowe dostępne w ofercie Orange Polska odpowiadają standardom emisji ustalonym przez Międzynarodową Komisję Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Dbamy o to, by przechodziły odpowiednie testy, a bezpieczeństwo ich użytkowania było weryfikowane w procesie badań zgodności z tzw. zasadniczymi wymaganiami.

Wszystkie urządzenia mobilne w ofercie Orange Polska są bezpieczne dla zdrowia i posiadają dołączoną informację o wartości współczynnika SAR, która zawsze jest mniejsza od ustalonych limitów bezpieczeństwa (poniżej 2 W/kg). Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego oznacza maksymalny poziom fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy.

Informację o wartości współczynnika SAR można znaleźć w instrukcji obsługi (specyfikacji technicznej) telefonu dołączanej przez producenta, ale także w wymaganiach technicznych telefonów znajdujących się w ofercie Orange na stronie strona główna Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Stacje bazowe

Sieć komórkowa Orange Polska wykorzystuje wyłącznie sprawdzone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników techniki łączności bezprzewodowej. Spełnia też wszystkie europejskie, oraz znacznie bardziej rygorystyczne normy krajowe w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych. Emisja tych pól wokół wszystkich naszych stacji bazowych i nadawczych nie przekracza dopuszczalnych limitów ustalonych w polskich przepisach, co oznacza, że w miejscach dostępnych dla ludności nie przekracza wartości: 0,1 W/m2.

Działania techniczne związane z ochroną przed EMF emitowanymi przez stacje bazowe instalacji radiokomunikacyjnych, budowanych w ramach naszych inwestycji lub eksploatowanych w sieci, zapewniają dotrzymanie standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól EMF w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 roku, poz. 1882/83).

Realizowane jest to, poprzez:

Badania

Prowadzimy badania nad ograniczeniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzi, współpracujemy w tym z International Telecommunication Union (ITU) m.in. nad poradnikiem, który opisuje, jak należy postępować z urządzeniami emitującymi pola elektromagnetyczne w taki sposób, żeby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami ochrony ludzi i środowiska.

Stale rozbudowujemy o nowe możliwości oprogramowanie EMF-estimator, które pozwala wyznaczać poziomy pól elektromagnetycznych wokół planowanych stacji bazowych. Oprogramowanie opracowane w całości w Orange Labs Poland jest bezpłatnie udostępnione na stronach ITU wszystkim zainteresowanym.

Dzięki aktywności w ITU możemy bezpośrednio przyczynić się do oceny i ograniczenia zagrożeń środowiskowych związanych z ekspozycją ludzi na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez stacje bazowe. Prace dotyczące ochrony ludzi przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym są kontynuowane w ITU-T pod kierownictwem naszego przedstawiciela. Ostatnio w ITU opracowany został poradnik, w którym zostały podane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnione najczęstsze nieporozumienia i wątpliwości zgłaszane przez osoby obawiające się wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ITU EMF Guidestrona w języku angielskim, otwiera się w nowym oknie