Dostęp do nowoczesnych usług

Wiemy, że sektor teleinformatyczny ma kluczowe znaczenie nie tylko dla budowy społeczeństwa informacyjnego, ale też społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego ważne jest dla nas zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług o wysokiej jakości również na obszarach słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym.

Zależy nam na tym, aby każdy mógł w pełni korzystać z możliwości, jakie dają współczesne technologie. Dlatego staramy się dostarczać produkty i usługi dostępne dla wszystkich klientów. Szczególną uwagę zwracamy na grupy narażone na wykluczenie cyfrowe – osoby starsze, z niepełnosprawnościami, mieszkańców mniejszych miejscowości czy osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wierzymy, że równie ważna, jak dostarczenie usług i rozwiązań technologicznych, jest edukacja cyfrowa i pokazywanie, jak mądrze korzystać z nowych technologii z korzyścią dla siebie i społeczności. Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym technologiom możemy przyczynić się do poprawy jakości życia.

SEKCJA: Infrastruktura

Dostępna infrastruktura

Od dostępności i jakości infrastruktury teleinformatycznej zależy w coraz większym stopniu poziom rozwoju gospodarczego kraju oraz możliwość zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi regionami

Zasięg

W 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu modernizacji naszej sieci komórkowej. W wyniku tych prac, pokrycie siecią 3G dla klientów Orange Polska wzrosło do ponad 99% ludności (z niecałych 63% przed rozpoczęciem projektu) oraz 95% powierzchni Polski (z zaledwie 12%).

W zasięgu rozbudowanej sieci 4G LTE znalazło się na koniec 2014 roku 61% ludności Polski. Sieć 4G LTE znacząco poprawia jakość świadczonych klientom usług oraz jest kluczowym czynnikiem wzrostu w zakresie mobilnych usług przesyłania danych.

Dzięki współpracy z operatorem sieci T-Mobile, od 2012 roku korzystamy nawzajem ze swoich radiowych sieci dostępowych. Wspólnie powołaliśmy firmę NetWorkS!, która jest pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych.

Takie zarządzanie i rozbudowa infrastruktury sieciowej obu operatorów to dla klientów polepszenie zasięgu i jakości sieci oraz dostęp do najnowszych technologii.

Więcej informacji o modernizacji sieci Orange Polska na stronie: lepszy zasięgotwiera się w nowym oknie

Sieć szerokopasmowa

Wraz z rosnącą popularnością usług cyfrowych generujemy coraz większy ruch w sieciach, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na szybszy dostęp do internetu.

Aby spełnić te wymagania w 2014 roku wzmocniliśmy sieć szkieletową IP i uprościliśmy jej topologię. Zainstalowaliśmy nowe superwydajne routery szkieletowe, co poprawiło przepustowość naszej sieci.

Zwiększyliśmy też liczbę światłowodowych łączy transmisyjnych dla sieci mobilnej, a także przeszliśmy na nowszy standard pakietowej transmisji danych do obsługi ruchu LTE.

Aktywnie angażujemy się w budowę sieci internetowej z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi zbudowaliśmy sieci szkieletowe w woj. lubuskim i pomorskim.

„Szerokopasmowe Lubuskie”

Jest pierwszą regionalną siecią szerokopasmową zbudowaną z dofinansowaniem UE. Zbudowaliśmy 1418 km sieci światłowodowej i 398 punktów dostępowych, a mieszkańcy 326 miejscowości, określanych wcześniej jako „białe plamy”, uzyskali dostęp do nowoczesnych technologii.

„Szerokopasmowe Pomorskie”

Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego obejmuje swoim zasięgiem prawie całe województwo, na terenie którego powstała sieć światłowodowa o łącznej długości 1818 km. Umożliwia ona uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu mieszkańcom 253 miejscowości.

W ramach obu projektów powstały sieci obejmujące tzw. obszary wykluczone cyfrowo, czyli te, na których dotychczas sieć internetowa nie była dostępna. Wybudowane w ramach dofinansowanych projektów sieci są neutralne technologicznie i otwarte, co oznacza, że zapewniamy zainteresowanym operatorom dostęp do zasobów infrastruktury. Wartość tych projektów to niemal 280 mln zł, z czego Orange Polska zainwestował 192 mln zł, a pozostałe 87 mln zł ochodzi z dotacji UE.

W województwie warmińsko-mazurskim, spółka Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, realizująca stworzoną przez Alcatel, Hawe i TP Teltech koncepcję platformy inwestycyjnej, buduje sieć szerokopasmową w ramach projektu SSPW (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej). Częścią projektu jest cykl bezpłatnych szkoleń „Internet bez granic” skierowanych do osób starszych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Orange Polska, który jest wykonawcą tego zadania na zlecenie ORSS, przeszkolił 1866 osób w 165 grupach szkoleniowych.

Więcej o naszym projektach szerokopasmowych dowiesz się ze strony szerokopasmowe projekty regionalne Orangeotwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Usługi dla wszystkich

Usługi dostępne dla wszystkich

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to przede wszystkim przedsięwzięcia niwelujące bariery społeczne w dostępie do usług telekomunikacyjnych i form nowoczesnej komunikacji. Wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym są osoby z niepełnosprawnościami, starsze, słabiej wykształcone czy mniej zamożne.

Wśród naszych salonów wytypowaliśmy ponad 150 placówek (1/6 salonów), które dodatkowo przystosowaliśmy do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Staraliśmy się, aby takie placówki znalazły się w każdym mieście na prawach powiatu, w którym mamy Salony Sprzedaży Orange.

W salonach tych zapewniamy:

 • swobodny dostęp bez barier architektonicznych
 • oznaczone stanowisko z niskim biurkiem
 • pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia lub uruchomieniu usługi
 • pomoc tłumacza migowego on-line

Wejście do salonu oznaczone jest odpowiednimi symbolami. Również stanowisko dostosowane do obsługi klientów z niepełnosprawnościami jest oznaczone w widoczny sposób.

Listę dostępnych salonów można znaleźć na stronie znajdź salon Orangeotwiera się w nowym oknie

Dodatkowo we wszystkich salonach zapewniamy możliwość:

 • wydrukowania dokumentów powiększoną czcionką
 • złożenia zlecenia na otrzymywanie faktury i dokumentów w pliku tekstowym i w alfabecie Braille’a, powiększoną czcionką
 • kontaktu z dodatkowo przeszkolonymi konsultantami

W naszej ofercie wyodrębniliśmy aparaty telefoniczne rekomendowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także zamieściliśmy dodatkowe opisy ich funkcjonalności ze względu na różne udogodnienia.

W 10 salonach mamy już zainstalowane pętle indukcyjne, które umożliwiają osobie korzystającej z aparatu słuchowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Przy ich wdrożeniu współpracowaliśmy z Polską Fundacją Osób Słabosłyszących.

W telefonii stacjonarnej oferujemy 50% ulgę w abonamencie w wybranych planach taryfowych oraz 50% ulgę na przyłączenie urządzenia końcowego do sieci. Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, wobec których powiatowy lub wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności orzekł znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Opis wszystkich udogodnień, które mogą być najbardziej korzystne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie Orange bez barierotwiera się w nowym oknie. Naszym partnerem społecznym i konsultantem w realizacji udogodnień dla klientów z niepełnosprawnośaciami jest Fundacja Integracja.

Wiele udogodnień wprowadziliśmy również na naszej stronie internetowej. Od ponad 2 lat pracujemy wspólnie z naszym partnerem społecznym, Fundacją Widzialni, nad dostosowaniem jej do wymogów standardu WCAG 2.0*. Fundacja prowadzi audyty strony pod względem jej dostępności i pomaga nam we wprowadzeniu odpowiednich zmian. Sukcesywnie szkolimy naszych pracowników, współpracowników i dostawców pod względem dostępności. Naszą ambicją jest, aby strona Orange była w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami do końca 2015 roku. Obecnie poziom jej dostępności wynosi 34 % wg. standardu WCAG 2.0 poziom AA.

* WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowy standard pokazujący, w jaki sposób serwisy internetowe powinny być przygotowywane, aby były dostępne dla jak największej liczby użytkowników wykluczonych cyfrowo. Staramy się promować ideę dostępności internetu. Dzięki naszemu wsparciu Fundacja Widzialni wydała podręcznik "Podręcznik Dobrych Praktyk", podręcznik tworzenia stron www zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Jesteśmy również aktywnym uczestnikiem Grupy ds. Dostępności zasobów internetowych powstałej w ramach Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Nasze aplikacje dla osób z niepełnosparwnościami

 • b-Link – aplikacja, która umożliwia osobom całkowicie unieruchomionym korzystanie z komputera. Program b-Link pozwala, za pomocą mrugnięć oczu, nawigować stronami www, używać myszy i klawiatury. Do tej pory już kilkanaście tysięcy osób pobrało program ze stron internetowych Orange. Program można bezpłatnie ściągnąć ze strony programy na programosyotwiera się w nowym oknie
 • Colourcall – aplikacja na telefon, która pozwala użytkownikowi zidentyfikować osobę dzwoniącą lub nadawcę wiadomości SMS przez odpowiedni kolor wyświetlany na telefonie. Aplikacja dedykowana jest osobom niesłyszącym i z wadą słuchu. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony play.google.com
 • Melovibe - pozwala użytkownikowi zidentyfikować osobę dzwoniącą lub nadawcę wiadomości SMS przez spersonalizowane wibracje telefonu. Aplikacja dedykowana jest osobom niesłyszącym i z wadą słuchu. Do ściągnięcia bezpłatnie ze strony Google Playotwiera się w nowym oknie

Te usługi powstały w ramach programu Accessibility – komunikacji bez barier, realizowanego przez Orange Labs.

Więcej na stronie Orange bez barierotwiera się w nowym oknie

Około 15% naszych klientów to osoby starsze, które trudniej odnajdują się w świecie nowych technologii. Aby lepiej zadbać tę grupę, przygotowaliśmy dla nich specjalne udogodnienia.

Od 2014 roku klienci indywidualnych powyżej 70 roku życia szybciej i w prostszy sposób łączą się z doradcą infolinii *100 (usługi mobilne) i uzyskują skuteczną pomoc. Aby ułatwić Seniorom połączenie z doradcą uprościliśmy dla nich ścieżkę kontaktu. Na infolinii klient słyszy krótki komunikat dotyczący tematów rozmowy bez konieczności przechodzenia przez rozbudowane menu Self Service.

Seniorzy obsługiwani są przez dedykowaną grupę doradców, którzy dokładają wszelkich starań, aby nie tylko skutecznie załatwić sprawę Klienta, ale prowadzić rozmowę w przyjazny sposób, aby starsza osoba nie czuła się onieśmielona czy zakłopotana słysząc niezrozumiałe techniczne terminy.

Od kwietnia 2015 roku dedykowana obsługa seniorów wprowadzona została także dla usług stacjonarnych.

Dodatkowym udogodnieniem dla osób starszych jest możliwość otrzymywania wszystkich drukowanych dokumentów i faktur powiększoną czcionką.

Od 2008 r. oferujemy najtańszy na rynku abonament telefoniczny, przeznaczony dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nowy plan przyjazny kosztuje 18,45 zł brutto. Z nowego abonamentu mogą skorzystać wyłącznie osoby pobierające stały zasiłek pieniężny udzielany przez Ośrodki Pomocy społecznej. Również oferta nju.mobile przeznaczona jest dla klientów wrażliwych na cenę.

Więcej o planie przyjaznym na stronie Plan Przyjaznyotwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Edukacja cyfrowa

Edukacja cyfrowa

Powszechny dostęp do internetu sprzyja równości szans i pomaga ludziom z zagrożonych wykluczeniem grup społecznych osiągnąć pełny potencjał. Najpierw musimy jednak zniwelować bariery społeczne w dostępie do wiedzy, kultury i edukacji za pomocą technologii cyfrowej.

Aby skutecznie przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu, potrzebny jest nie tylko dostęp do nowych technologii, ale także edukacja skierowana szczególnie do młodych internautów oraz mieszkańców małych miast i wsi. Dlatego Fundacja Orange poprzez swoje projekty zachęca do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze oraz tworzenia społeczności przy umiejętnym wykorzystaniu internetu i technologii. W ten sposób podnoszą swoje kompetencje cyfrowe oraz wzbogacają wiedzę o edukacyjnych zasobach sieci.

Dojrz@łość w sieci

Rozumiemy, że integracja cyfrowa to temat ważny dla naszego społeczeństwa, dlatego chętnie współpracujemy z innymi. Należymy do koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ "Dojrz@łość w sieci".

Co roku jesteśmy partnerem międzynarodowej kampanii „Tydzień z internetem” koordynowanej przez sieć organizacji Telecentre-Europe, która ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z internetu. W tym czasie różne instytucje i organizacje oferujące publiczny dostęp do internetu (np. biblioteki, szkoły, domy kultury czy pracownie komputerowe) organizują spotkania pokazujące różnorodne możliwości wykorzystania internetu i zastosowania nowych technologii. Kampanię aktywnie wspiera Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz Unii Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej. Inauguracja tegorocznej kampanii „Tygodnia z Internetem” miała miejsce 24 marca w Pałacu Prezydenckim.

Więcej na stronie o Koalicji, dojrzałość w sieciotwiera się w nowym oknie

Umiejętności Cyfrowe

Jesteśmy sygnatariuszem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polaków, które powołane zostało z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce.

Celem Porozumienia jest działanie na rzecz pełnego wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjnych dla rozwoju Polski, które znacząco przekształcają praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, a w dużej mierze – również indywidualnych osób. Porozumienie jest kierowane przez Krajowego Lidera Cyfryzacji powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i zostało objęte patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Nasze zobowiązania:
 • zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu dla 3300 bibliotek publicznych w ramach programu Orange dla bibliotek oraz 50 Pracowni Orange w małych miastach,
 • edukacja dzieci i młodzieży na temat zasad bezpiecznego internetu: zajęcia Fundacji Orange dla 3 tys. dzieci, otwarta platforma e-learningowa dla 40 tys. nowych użytkowników,
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych osób starszych: szkolenia „ABC Internetu” w bibliotekach oraz pracowniach Orange,
 • edukacja cyfrowa: portal z bazą projektów społecznych przy wykorzystaniu nowych technologii (Pracownie Orangeotwiera się w nowym oknie), 850 godzin szkoleń dla lokalnych liderów w małych miastach,
 • rozwój e-wolontariatu w Polsce i w Europie.

Latarnicy Polski Cyfrowej

Współpracujemy też przy realizacji projektu na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu i działań podnoszących kompetencje cyfrowe pokolenia 50+ - Latarnicy Polski Cyfrowej.

W 2014 r. Orange Polska podpisał porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu i działań podnoszących kompetencje cyfrowe pokolenia 50+. Porozumienie zapewnia wsparcie dla projektu Latarnicy Polski Cyfrowej (realizowanego w ramach projektu na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu), którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych osób 50+.

Na mocy porozumienia Orange Polska udostępnia 50 Pracowni Orange i infrastrukturę dostępu do internetu w placówkach bibliotecznych objętych programem „Orange dla Bibliotek” na działania prowadzone przez Latarników oraz przekazuje materiały edukacyjne z zakresu świadomego i bezpiecznego nabywania kompetencji cyfrowych. Nasza firma wyposażyła też Latarników w tablety z bezpłatną mobilną usługą dostępu do internetu na 12 miesięcy.

Więcej o programie Latarnicy Polski Cyfrowej na stronie Latarnicy. Polska Cyfrowa Równych Szansotwiera się w nowym oknie

W małych społecznościach drzemie wielka energia do wspólnych działań. Sojusznikami w jej wyzwalaniu mogą być internet i nowe technologie. Wykorzystywane w kreatywny sposób, pomagają ludziom zmieniać otoczenie na lepsze.By ułatwić mieszkańcom małych społeczności dostęp do informacji, wiedzy i technologii, w 50 miejscowościach stworzyliśmy multimedialne Pracownie Orange wyposażone w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, konsole do gier i telewizory LCD. Są otwarte dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, w której realizowane są ciekawe projekty kulturalno-społeczne integrujące lokalną społeczność.

 • 250 000 osób korzystających z Pracowni w ciągu roku
 • 48 przyznanych grantów na projekty na kwotę blisko 131 000 zł

Fundacja Orange we współpracy z animatorami i wolontariuszami prowadzi projekty edukacyjne w Pracowniach, inspiruje mieszkańców do rozwijania pasji, poszerzania swojej wiedzy i wspólnych działań przy kreatywnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wspiera animatorów działających w Pracowniach poprzez bezpłatne szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności liderskich, budowania strategii funkcjonowania Pracowni, technik animacji społecznej, pracy z wolontariuszami, podstaw fundraisingu, promocji i komunikacji przy użyciu social media. Lokalni koordynatorzy biorą także udział w profesjonalnych webinariach i indywidualnych tutoringach, aby wspólnie z mieszkańcami współtworzyć miejsce, które jak najlepiej odpowie na potrzeby lokalne. Do dyspozycji użytkowników Pracowni Orange oddano także internetową platformę wymiany wiedzy wraz z bazą gotowych do wdrożenia projektów i modułem grywalizacji, który wykorzystuje mechanizm gier do podnoszenia kompetencji społecznych i motywowania mieszkańców do działania na rzecz swojej okolicy.

W Pracowniach realizowane były inicjatywy, których pomysłodawcami są grupy inicjatywne. Wśród nich np. nauka programowania dla dzieci, muzyczne warsztaty międzypokoleniowe, wspólne tworzenie gier planszowych, kursy językowe, warsztaty fotograficzne, zajęcia związane z regionalnymi tradycjami i wiele innych. Inicjatywy są skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, młodych matek, seniorów – każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie.

 • 318 godzin szkoleń dla lokalnych animatorów,
 • 1250 godzin działania Pracowni w tygodniu,
 • ogólnodostępny podręcznik tworzenia grywalizacji społecznej „Grywalizacja. Zrób to sam”.

Pracownie Orange oraz platforma Pracownie Orangeotwiera się w nowym oknie są unikalnym projektem na skalę Polski i modelowym przykładem innowacyjnego transferu wiedzy firmy w strefę działań społecznych. Dla lokalnych społeczności są często jedynym publicznym miejscem spotkań otwartym dla wszystkich mieszkańców, a w przypadku najmniejszych miejscowości - centralnym punktem na mapie aktywności lokalnej.

Efekty społeczne programu:

 • dostęp do internetu w małych miejscowościach,
 • wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów,
 • wzmocnienie kompetencji mieszkańców i animatorów,
 • umożliwienie wspólnego spędzania czasu,
 • zwiększenie wiedzy na temat nowych technologii i korzystania z internetu.
s

Seniorów, którzy są często użytkownikami bibliotek, od 2013 roku zapraszamy do projektu „Spotkania z pasjami” - cyklu spotkań on-line.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów i zachęcenie ich do korzystania z nowych technologii. Poprzez spotkania w przyjaznej przestrzeni publicznej - bibliotece, ośrodku kultury, Pracowni Orange umożliwiamy im nawiązywanie nowych kontaktów i pobudzamy do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi a także poprzez transmisje on-line poznanie ciekawych osób, które mimo podeszłego wieku są czynne zawodowo lub też kreatywnie wykorzystujące swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie swoich pasji lub pomoc innym. Podczas każdego spotkania, seniorzy mają możliwość zadawania pytań bohaterom za pośrednictwem specjalnego czatu. W ten sposób seniorzy poznają możliwości internetu i nowych technologii. Podczas 15 sesji rozmawialiśmy o sporcie, teatrze, grywalizacji, muzyce i przede wszystkim o tym, ile radości można odnaleźć w codzienności.

 • 6000 seniorów wzięło udział w spotkaniach on-line i poznało korzyści z użytkowania internetu.

Akademia Orange to realizowany do 2015 roku otwarty konkurs grantowy Fundacji Orange dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i oświaty, które realizują projekty nowoczesnej edukacji kulturalnej z udziałem dzieci i młodzieży.

Wspieramy te projekty, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze, odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. W Akademii Orange młodzi ludzie zdobywają praktyczne umiejętności, nabywają wiedzę w obszarze kultury i nowych mediów. Pod okiem animatorów odkrywają własne możliwości i stają się świadomymi odbiorcami i twórcami.

Każda edycja Akademii Orange to ponad 40 zrealizowanych projektów angażujących kilka tysięcy młodych uczestników, którzy budują wirtualne mapy miast, przygotowują audiodeskrypcję filmów dla niewidomych, tworzą filmy metodą poklatkową, kręcą teledyski do tradycyjnych piosenek ludowych i tworzą ich remiksy, budują roboty, organizują medialaby i animują komiksy edukacyjne itp.

 • realizacja 40 projektów edukacyjno – kulturalnych realizowanych w partnerstwie,
 • przeszkolenie 100 animatorów - z zarządzania projektami, zasad efektywnej współpracy, podstaw kodowania, wykorzystanie Creative Commons,
 • ponad 2500 uczestników projektów Akademii.

W naszej Akademii cenimy i promujemy otwartość i budowanie partnerstw w realizacji projektów edukacji kulturalnej. W Akademii Orange wszystkie materiały i gotowe do wdrożenia scenariusze zajęć trafiają na portal www.akademiaorange.pl na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Z tej ogromnej bazy wiedzy i inspiracji mogą czerpać wszyscy, zarówno doświadczeni animatorzy, jak i rozpoczynający przygodę z animacją kultury.

Jednym z wymogów przystąpienia do programu jest zawiązanie partnerstwa w realizacji projektu z inną organizacją. 2/3 organizacji uczestniczących w Akademii deklaruje, że po zakończeniu projektu nadal współpracuje z poznanymi organizacjami, a 1/4 z nich przyznaje się do trwałej współpracy (badania NTCC 2014).

Wierzymy, że kultura łączy ludzi, rozwija kreatywność, poszerza horyzonty oraz uczy otwartości na innych. To dzięki niej nasze życie jest lepsze, pełniejsze i ciekawsze.

Efekty społeczne programu:

Chcemy pokazywać, jak ważną rolę może pełnić internet w społecznościach, szczególnie w budowaniu poczucia wspólnoty i upowszechnianiu wiedzy. Od 2009 roku wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizujemy porozumienie dotyczące internetyzacji polskich bibliotek publicznych. To jedna z najważniejszych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ostatnich latach, stawiana za wzór współpracy publiczno-prywatnej.

W ramach Programu zapewniliśmy placówkom bibliotecznym bezpłatny dostęp do internetu oraz wspieramy realizację i promujemy działania społeczno-edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, skierowanych głównie do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Do internetu podłączyliśmy ponad 3,5 tys. bibliotek , a koszt całościowy naszego zaangażowania w informatyzację bibliotek publicznych wyniósł blisko 16,5 mln zł.

 • 3 500 bibliotek wraz z filiami z dostępem do internetu
 • ponad 200 placówek skorzystało z materiałów edukacyjnych – ABC Internetu dla seniorów.

Dzisiaj, kiedy refundacja kosztów dostępu do internetu w ramach programu „Orange dla bibliotek” kończy się, z prawdziwą satysfakcją mówimy o rezultatach, które wspólnie osiągnęliśmy - biblioteki to dziś nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji. Każdego roku w ramach programu z bezpłatnego dostępu do internetu w placówkach korzystało prawie 5 milionów użytkowników. Kolejne biblioteki chętnie włączały się w dodatkowe projekty Fundacji Orangetakie jak „ABC Internetu” czy „Spotkania z pasjami”. Nie tylko sprzęt i dobre wyposażenie sprawiają, że placówki biblioteczne to dzisiaj przestrzeń nowoczesna i multimedialna. To przede wszystkim ludzie - Bibliotekarki i Bibliotekarze, którzy podjęli wyzwanie i wykazali się odwagą, otwartością na nowe doświadczenia. To oni stają się nieocenionym wsparciem i cyfrowymi przewodnikami, wspomagającymi lokalne społeczności, podnoszącymi cyfrowe i społeczne umiejętności.

Efekty społeczne programu:

 • zdobycie umiejętności komunikowania się, załatwiania codziennych spraw dzięki internetowi dzięki edukacji użytkowników biblioteki,
 • zwiększenie wiedzy na temat korzystania z internetu i komputerów wśród ponad 90% uczestników kursów dla seniorów,
 • zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci odwiedzające biblioteki.

Telefon do Mamy to program, dzięki któremu dzieci przebywające w szpitalach mogą bezpłatnie dzwonić do swoich bliskich zawsze, gdy tego potrzebują. W 2003 roku nasza firma w prawie każdym oddziale dziecięcym w Polsce zamontowała kolorowy telefon, a Fundacja Orange regularnie wysyła karty, z których mali pacjenci mogą korzystać bezpłatnie.

 • w szpitalach działa blisko 1000 Telefonów do Mamy,
 • w 2014 roku do dzieci trafiło 106 000 bezpłatnych kart telefonicznych,
 • przez rok ponad 200 000 dzieci mogło bezpłatnie zadzwonić do domu w 536 placówkach, co daje 600 tys. minut na kontakty z bliskimi.

Dziś, kiedy komunikacja telefoniczna bardzo się zmieniła, wiele dzieci posiada własny telefon komórkowy, a możliwość towarzyszenia dzieciom w szpitalach przez rodziców jest już standardem, Fundacja Orange wyznaczyła sobie nowe zadania. Tworzymy multimedialne stanowiska edukacyjne na oddziałach dziecięcych na terenie całej Polski − Edukacyjne Wyspy Orange. Obecnie Edukacyjne Wyspy funkcjonują w 80 świetlicach szpitalnych. Stanowiska te wyposażone są w odpowiednio dobrane programy, gry edukacyjne, audio-bajki oraz materiały multimedialne, które stymulują wszechstronny rozwój dziecka. W szpitalach, które mają sieć, wyspy zapewniają możliwość bezpiecznego korzystania z internetu, dzięki naszej przeglądarce Best.

 • 23 nowe Wyspy Edukacyjne w szpitalach
 • 7 200 dzieci korzystających z wysp

Do działań na rzecz dzieci w szpitalach chętnie włączają się wolontariusze Orange – odwiedzają najmłodszych pacjentów, prowadzą zajęcia edukacyjne, remontują szpitalne świetlice i zmieniają je w kolorowe Bajkowe Kąciki, gdzie dzieci mogą się uczyć i bawić oraz miło spędzić czas. W 2014 roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy powstały 23 Bajkowe Kąciki, w sumie jest ich ponad 200.

 • 3 000 dzieci bawiących się codziennie w Bajowych Kącikach,
 • ponad 200 otwartych Bajkowych Kącików.

Do realizacji tego projektu zapraszamy też inne firmy oraz ich pracowników. Tradycją jest już, że każdego roku w grudniu wolontariusze w strojach Mikołajów odwiedzają dzieci w szpitalach – spędzając z nimi czas oraz ofiarowując im świąteczne upominki w ramach akcji „Mikołaje Orange”.

Efekty społeczne programu:

 • poprawa samopoczucia dziecka przybywającego w szpitalu (100% opinii),
 • szpital stal się bardziej przyjazny dla dzieci (86%),
 • zapewnienie lepszej i edukacyjnej organizacji czasu wolnego dla dzieci w szpitalach,
 • poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych i zmiana sposobu pędzania czasu wolnego przez małych pacjentów.

Zależy nam, aby zapewniać dzieciom równy dostęp do edukacji, kultury i nauki. Dlatego wspieramy w rozwoju dzieci niesłyszące, które są często narażone na ograniczony dostęp nie tylko do świata cyfrowego, ale także do otaczającej ich słyszącej społeczności.

Od 2006 roku obejmujemy nieodpłatną terapią dzieci z ubytkiem słuchu - jak najszybciej, tuż po potwierdzeniu diagnozy. Dźwięki Marzeń – ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu – oferuje dzieciom bezpłatne wypożyczenia aparatów słuchowych oraz systematyczną rehabilitację, wspiera ich opiekunów i terapeutów, a także działa na rzecz wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci z wadą słuchu. Wczesna stymulacja słuchu i mowy zwiększa szanse dziecka z niedosłuchem na rozwój komunikacji językowej tak, aby mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał.

W ramach programu powstało w Polsce 18 banków aparatów słuchowych, w których są wypożyczane odpowiednio dobrane protezy słuchu. Fundacja zapewnia podopiecznym Programu dostęp do rehabilitacji w warunkach domowych dwa razy w tygodniu, a także udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych, podczas których najmłodsi wraz z opiekunami uczestniczą w intensywnej, indywidualnej i grupowej terapii.

 • 400 dzieci korzystających z aparatów słuchowych,
 • 648 aparatów dostępnych w bankach aparatów, z które użyczano 777 razy,
 • 332 dzieci w rehabilitacji domowej,
 • 270 rehabilitantów prowadzących terapię,
 • 90 dzieci na 3 turnusach rehabilitacyjnych z opiekunami,
 • 130 uczestników warsztatów dla rodziców, w tym on-line za pośrednictwem internetu.

Program skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4 lat z obustronnym niedosłuchem powyżej 40 dB, których sytuacja społeczno-ekonomiczna i znaczna odległość od domu do najbliższej placówki rehabilitacji nie pozwalają na udział dziecka w terapii prowadzonej w specjalistycznych placówkach. Nad merytoryczną częścią projektu czuwa Rada Naukowa skupiająca specjalistów w zakresie otolaryngologii, audiologii, surdopedagogiki. Terapeutom współpracującym z Programem oferujemy wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń i publikacji edukacyjnych.

Ambasadorką programu jest Olga Bończyk, aktorka i piosenkarka, która sama wychowała się w rodzinie osób niesłyszących.

Efekty społeczne programu:

 • 80% dzieci po programie posługuje się mową, jako podstawowym środkiem komunikacji,
 • ponad 85 % dzieci kończących terapię kontunuuje swą edukację w przedszkolach,
 • rozwój umiejętności słuchowych, komunikacyjnych i językowych na poziomie 10 nowych umiejętności w skali roku,
 • przyrost kompetencji rodziców w zakresie terapii dzieci na poziomie 19,2%,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb dzieci z wadą słuchu oraz ich rodzin.

Od 2004 r. w ramach programu „Edukacja z internetem”, zapewniamy szkołom dostęp do szerokopasmowego internetu na preferencyjnych warunkach. Z programu korzysta 9 tys. szkół, w których uczy się ponad 3 mln dzieci. W ramach promocji dla szkół oferujemy preferencyjne warunki dostępu do internetu - aktywację usługi dostępu - za 1,23 zł brutto oraz abonament miesięczny za 29,24 zł brutto.

Więcej na włącz szkołę. Fundacja Orangeotwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Inteligentne miasta

Inteligentne miasta

W Orange szukamy nowych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomagają zmienić nasze miasta w bardziej przyjazne dla mieszkańców i dla środowiska.

Smart City to koncepcja zarządzania miastem w oparciu o:

 • zasady konkurencyjności,
 • zastosowanie wysokich technologii,
 • ochronę zasobów naturalnych,
 • mądre wykorzystywanie kapitału społecznego i partycypacji społecznej.

Istotną cechą idei Smart City jest tworzenie konsorcjów przemysłu wysokiej technologii, władz miasta i obywateli na rzecz zarządzania wspólną przestrzenią.

Założenie to wpisuje się także w politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, dotyczącą ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zawartego w tzw. pakiecie energetyczno-klimatycznym z 2008 r. Koncepcja ta jest również istotna z punktu widzenia polityki regionalnej, działając na rzecz zwiększania spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.

Orange i Integrated Solutions opracowały raport „Inteligentny Rozwój Miasta". Raport jest kompendium wiedzy dla prezydentów, burmistrzów i innych samorządowców na temat wykorzystania nowych technologii w zrównoważonym rozwoju miast.

Raport dostępny jest na stronie inteligentne miastootwiera się w nowym oknie.

Dzięki idei Smart City mieszkańcy mogą cieszyć się życiem w zdrowym, ekologicznym środowisku miejskim, a dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym ich życie staje się wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej oszczędne.

Zarządzanie

Na świecie idea Smart City rozwija się i jest wdrażana w wielu miastach w formie pakietu rozwiązań technologicznych w obszarze transportu publicznego, sygnalizacji świetlnej, transportu drogowego energetyki czy zagospodarowania przestrzeni publicznych. Żeby miasto stało się naprawdę smart, potrzebne jest łączenie rozwiązań i współdziałanie na wielu płaszczyznach. Dzięki dobrej współpracy firm technologicznych i lokalnych władz, Smart Cities stają się bardziej przyjazne dla mieszkańców i środowiska.

Wdrożenie idei inteligentnego miasta przyczynia się do wzrostu efektywności zarządzania przestrzenią publiczną oraz pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców.

Oszczędności

Inteligentne miasto to zmiany w wielu dziedzinach życia. Inteligentna energia to oszczędności dla mieszkańców oraz miasta.

Dobrym przykładem tego typu rozwiązań jest Łódź, która jako pierwsze miasto w Polsce uruchomiła system Inteligentnego Oświetlenia Ulicznego. Zastosowane rozwiązanie jest nowatorskie na naszym rynku. System zapewnia niezależne od dostawcy prądu sterowanie oświetleniem oraz oferuje nowe funkcjonalności zwiększające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Projekt został zrealizowany we współpracy ze SwarcoTraffic Polska sp. z o. o., AtosIT Services Sp. z o. o. oraz Orange Polska.

Bezpieczeństwo

Inteligentne miasta to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.

Przykładem rozwiązania w tym obszarze jest usprawnienie dla osób niewidomych i słabowidzących ułatwiające poruszanie się w terenie miejskim, które zostało opracowane w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Orange Polska. Urban Navigator to dedykowany terminal GSM, dzięki któremu zdalny asystent może widzieć w czasie rzeczywistym obraz z jego kamery oraz pozycję użytkownika na mapie co pozwala mu udzielać wskazówek dotarcia do celu. Obecnie trwają testy tego rozwiązania.

Ekologia

Smart City może zapewnić poprawę życia jego mieszkańców, a także zadbać o środowisko - inteligentne sieci energetyczne i optymalizacja zużycia prądu, gospodarka zasobami tj. woda, ciepło, gaz.

Dzisiaj przedsiębiorstwa wodociągowe pobierając ze źródła 100% wody, są w stanie dostarczyć do odbiorców około 70%, co oznacza, że 30% wody ginie gdzieś po drodze z powodu awarii, nieszczelności infrastruktury czy kradzieży. Kontrolowanie punktów, w których ta woda jest pobierana to pierwszy krok do skutecznego zapobiegania jej marnotrawieniu. W odpowiedzi na ten problem Orange Polska wspólnie z firmą Pronal przygotował w Środzie Wielkopolskiej system Smart Metering. Wodomierze wyposażone zostały w urządzenia, które rejestrują odczyt i wszelkie zmiany w poborze wody i bezpośrednio przesyłają dane do analizy na specjalny serwer. Dzięki temu możemy w czasie rzeczywistym nadzorować zużycie wody i reagować na wszelkie awarie i nietypowe zmiany wielkości poboru.

Środa Wielkopolska to pierwsza gmina w Polsce, która zdecydowała się na wdrożenie systemu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej wprowadziło rozwiązanie u ok. 20% odbiorców wody w gminie. Straty wody ogółem zmniejszyły się o 1/3, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży i przychodów o ponad 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyeliminowano również konieczność indywidualnego odczytu stanów wodomierzy, co było bardzo czasochłonne, szczególnie w gospodarstwach jednorodzinnych. Inwestycja zwróciła się po kilku miesiącach, a przedsiębiorstwo planuje objąć systemem całą gminę.

Zdrowie

Jakość życia to bezpieczeństwo i zdrowie oraz dostęp do usług publicznych. W mieście smart społeczeństwo korzysta z nowoczesnych rozwiązań takich jak e-health, które pozwala mu na kontrolę swojego stanu zdrowia oraz na uzyskanie szybkiej pomocy w razie sytuacji zagrażającej życiu. Zdrowie i bezpieczeństwo to także nowy wymiar służby zdrowia np. usprawnienie pracy karetek

W ramach projektu „Monitoring karetek i szybszy czas dojazdu do pacjentów dzięki Orange dla firm” połączone zostały wszystkie oddziały pogotowia ratunkowego (81 placówek) i karetki z województwa małopolskiego. Wdrożono połączenia punkt-punkt pomiędzy oddziałami pogotowia, a także wyposażono wszystkie karetki w tablety umożliwiające przesyłanie łączami komórkowymi danych do centrali. W ten sposób są przesyłane zarówno dane medyczne pacjentów, jak i status karetki, bieżąca lokalizacja, użycie sygnału, ilość paliwa, karty wyjazdu itp. Planowane jest także przesyłanie danych biomedycznych (np. zapisu EKG) z karetki do szpitala.

Każdą karetkę wyposażono też w moduł GPS, który wysyła dane o jej aktualnej geograficznej pozycji dyspozytorowi, zaś ten widzi położenie wszystkich karetek na mapie województwa. W ramach współpracy wdrożono także cyfrową centralę telefoniczną IP PABX i łącza zapasowe ISDN gwarantujące ciągłość komunikacji w przypadku awarii łączy podstawowych. Projekt ten przyczynił się do skrócenia czasu dojazdu karetki do pacjenta. System umożliwia dyspozytorowi analizę, w którym miejscu znajduje się karetka w momencie otrzymania zgłoszenia od pacjenta. Gdy karetka jedzie pusta, dyspozytor może zawrócić ją z trasy i skierować do pacjenta, zamiast wysyłać karetkę z często bardziej oddalonego punktu stacjonowania. System centralnego zarządzania daje też możliwość łatwiejszego nadzoru, gdy wystąpi sytuacja masowa i trzeba zarządzać wieloma ambulansami naraz.

Transport

Mobilność w inteligentnym mieście to rozwvinięcie transportu zero-emisyjnego (tj. rowery), zintegrowane zarządzanie ruchem czy ułatwienia parkowania. Wszystko co sprawi, że przemieszczenie się pomiędzy lokalizacjami będzie zajmowało mieszkańcom jak najmniej czasu.

We współpracy z Orange w centrum Łodzi uruchomiony został pilotażowy system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe, który stanowi element całościowego zarządzania miastem. Dzięki tablicom kierowcy jeszcze przed wjazdem na wybrane ulice otrzymają informacje o liczbie miejsc ogólnodostępnych, a także o wolnych miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

SEKCJA: Nasz wpływ

 • 300 mln zł –
   wartość inwestycji w regionalne Sieci Szerokopasmowe i podłączenie szybkiego internetu do 600 małych miejscowości
 • 1,29 mln –
   iczba zbudowanych przez Orange Polska nowych linii telekomunikacyjnych od 2009 roku
 • 71% –
   procent gospodarstw korzystających z internetu na obszarach wiejskich
 • 83 tys. km –
   długość sieci optycznej Orange Polska

Żyjemy w czasach cyfrowej rewolucji. Jak każda wielka zmiana, także i ta odciska piętno na naszej rzeczywistości. Dostęp do nowych technologii decyduje dziś o tym, czy będziemy chcieli i mogli gdzieś zamieszkać, czy nasza firma będzie mogła konkurować z innymi, wybierać najkorzystniejsze oferty, czy znajdziemy odpowiednich pracowników, jak łatwo będzie nam ze sobą współpracować - o naszych szansach na dobre życie. „Nasze” oznacza w tym wypadku nie tylko „moje” czy „twoje”, ale także „nasze wspólne” – szanse społeczności, w której żyjemy. „Peryferyjność” nie oznacza dziś jedynie dystansu fizycznego, ale także dystans komunikacyjny. „Wykluczenie” staje się nie tylko społeczne, ale także „cyfrowe”. Orange Polska ma wielki udział w tych przemianach.

Jako dostawca infrastruktury teleinformatycznej, wpływamy na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych regionów kraju i konkretnych lokalizacji. Dostarczając usługi telekomunikacyjne, ułatwiamy ludziom komunikowanie się między sobą, dbając o to aby każdy niezależnie od miejsca zamieszkania, zasobności portfela, wieku czy sprawności, miał zapewniony dostęp do możliwości, jakie dają nowe technologie.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

W ramach dialogu z interesariuszami za najbardziej istotne w tym obszarze zostały uznane kwestie związane budową społeczeństwa informacyjnego. Nasi interesariusze zwracali uwagę zarówno na kwestie technologiczne związane z budową infrastruktura telekomunikacyjnej, jak również na temat usługi dla wszystkich. Wśród oczekiwań wobec nas, jako operatora telekomunikacyjnego znalazły się też działania związane z inteligentne miasta na temat nowych technologii w społecznościach i edukacja cyfrowa dotyczącej sposobu ich mądrego i twórczego wykorzystania.

SEKCJA: Kluczowe dane

Inwestcje
wybierz
2.33 2.18 1.8
Zasięg sieci Orange
wybierz
99.8% 99.8% 99.9%
69% 90.2% 99.4%
0 16% 60.9%
Edukacja cyfrowa
wybierz
3010 3027 3449
0 2500 2643
Dostępność www.orange.pl dla osób z niepełnosprawnościami
wybierz
0 31.8% 34%
 • nakłady na inwestycje ( w mld zł.)

 • zasięg GSM

 • zasieg 3G Orange

 • zasieg 4G Orange

 • liczba bibliotek w Programie Akademia Orange dla bibliotek

 • liczba seniorów, którzy wzięli udział w kursach ABC Internetu

 • % dostępności strony www.orange.pl wg. standardy WCAG 2.0