Ekoefektywność

Wykorzystanie nowych technologii to z jednej strony ogromna szansa na rozwój życia społecznego czy gospodarczego i wykorzystywanie nowoczesnych technologii do wypracowania bardziej ekologicznych rozwiązań, z drugiej podjęcie wyzwania, jakie niesie szybkie starzenie się produktów i zwiększone zapotrzebowanie na energię. Stawia to nas przed problemem utylizacji wycofywanych z użytku urządzeń i zachęca do myślenia o ekoefektywności wewnątrz firmy i relacjach z naszymi dostawcami. Oznacza także edukację i zachęcanie klientów do zwrotu nieużywanych już urządzeń teleinformatycznych.

Staramy się maksymalizować nasz pozytywny wpływ na środowisko i minimalizować ten niekorzystny, dlatego w ramach polityki ochrony środowiska nadzorujemy zgodność naszych działań z wymogami prawa i innymi regulacjami dotyczącymi ekologii, kontrolujemy niekorzystny wpływ naszych procesów na środowisko naturalne oraz planujemy działania umożliwiające jego zmniejszenie.

SEKCJA: Innowacje dla środowiska

Program Oszczędności Energii

Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przepływ informacji, powoduje w naszej branży zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Aby skompensować ten niekorzystny z punktu widzenia środowiska trend, podejmujemy działania związane z optymalizacją zużycia energii. W 2014 roku wszystkie nasze inicjatywy związane z oszczędnością energii elektrycznej ujęliśmy w jeden wspólny program Energy Optimization.

Program obejmuje obszary:

 • Opomiarowanie zużycia energii – działania dotyczące ewidencji i analizy zużycia energii na podstawie szczegółowych danych zawartych na fakturach oraz zastosowanie inteligentnych urządzeń pomiarowych m.in. w budynkach (klimatyzacja, wentylacja), na stacjach bazowych czy w szafach telekomunikacyjnych (ONU), dzięki którym można precyzyjnie ocenić ilość zużywanej energii on-line, a co za tym idzie – reagować, gdy pobór w danym miejscu jest zbyt wysoki (możliwa awaria), a także realnie szacować wydatki na zakup prądu.
 • Inicjatywy oszczędnościowe Core effect - zapewniające oszczędność energii poprzez wymianę urządzeń w starszej technologii na bardziej nowoczesne, energooszczędne.
 • Inicjatywy oszczędnościowe Side effect, - w których oszczędność energii elektrycznej jest efektem ubocznym, np. optymalizacja struktury sieci technicznej.
 • Model zużycia energii – model opisujący szczegółowo zużycie energii w podziale na domeny sieciowe, typy urządzeń, obiekty a w niektórych zakresach określając zużycie energii na pojedynczych portach.
 • Model Zarządzania Energią - model opisujący główne funkcje, odpowiedzialności i procesy w zakresie realizacji inicjatyw oszczędnościowych, zarządzania obiektami, bilansem wzrostów zużycia energii wynikających z ewolucji sieci, jak również weryfikacji prawidłowości faktur wystawianych przez dostawców energii.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się uruchomić kilkadziesiąt inicjatyw, które w latach 2014-2016 przyniosą oszczędności na poziomie 109,0 GWh (roczna wartość oszczędności po zakończeniu inicjatyw 58,9 GWh). To ponad 80 tys. ton CO2 mniej w naszym środowisku!

Uczestniczy w nich obecnie 11 zespołów, których łączny wysiłek (47 projektów) ma przynieść redukcję zapotrzebowania na energię o minimum 60 GWh / ok. 23 milionów złotych rocznie (w stosunku do 2013 roku). Na tę wartość składa się wiele najróżniejszych przedsięwzięć – od sterowania włączaniem i wyłączaniem modułów stacji bazowych (6,5 GWh oszczędności) czy chłodzenia centrów danych chłodnym powietrzem w zimie (1,2 GWh oszczędności), poprzez automatyczne wyłączanie ponad 30 tysięcy komputerów i tysięcy innych urządzeń w obiektach Orange Polska, kiedy nie są aktywne (łącznie ok 18 GWh oszczędności).

 • 11,2 GWh oszczędzonych w 2014 roku
 • 8 500 ton CO2 mniej wprowadzonego do atmosfery

Odnawialne źródła energii

W firmie realizujemy pilotażowy projekt Orange OZE (Odnawialne Źródła Energii), który ma na celu sprawdzenie, czy instalacje odnawialnych źródeł energii sprawdzą się przy zasilaniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w polskich warunkach klimatycznych. Obecnie prowadzone są testy urządzeń min. paneli fotowoltaicznych. Instalacja OZE pozwoli też na oszacowanie oszczędności, jakie niesie za sobą wytwarzanie własnej „zielonej energii”. Zamontowane instalacje będą zasilały urządzenia sieciowe testowane w laboratoriach Orange Labs.

Docelowo projekt ma na celu przygotowanie nowej oferty dla klientów Orange w ramach usługi Inteligentny Dom, która zoptymalizuje zużycie energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tj. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, odpowiednie jej przetwarzanie i magazynowanie.

Współpraca dla środowiska

Jesteśmy też uczestnikiem międzynarodowego program Green ITN 2020.Program Green ITN 2020 działa w Grupie Orange od 2006 roku.  Do tej pory przyłączyły się do niego 22 kraje. Cele, jakie postawiono w momencie uruchomienia programu to obniżenie kosztów energii elektrycznej o 15% oraz emisji CO2 do atmosfery o 20% do roku 2020. Program ma także znaczenie społeczne – poprzez zmniejszenie emisji CO2 Orange pragnie potwierdzić swoją troskę i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego.

Zmiany klimatyczne i ograniczenie zasobów naturalnych uświadomiły nam konieczność stworzenia inteligentnych sieci energetycznych (smart energy networks), które mogą skutecznie zarządzać zarówno tradycyjnymi, jak i odnawialnymi źródłami energii, a także przygotować pojazdy elektryczne do korzystania z zielonej energii. 35 wiodących firm z branży energetycznej i ICT, instytuty badawcze oraz uniwersytety utworzyły międzynarodowe konsorcjum FINSENY (Future Internet for Smart ENergY). Stanowi ono część europejskiej inicjatywy Future Internet Public Private Partnership i jest współfinansowane przez Komisję Europejską. W projekcie uczestniczy Orange Polska.

Green IT to także nasza oferta dla biznesu. W ramach oferty spółki Integrated Solutions, należącej do Orange Polska, łącząc kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferujemy rozwiązania kompleksowego i efektywnego zarządzania infrastrukturą ICT.

SEKCJA: Ekologiczne produkty i usługi

Ekologiczne usługi

Nie pozostajemy obojętni na globalne wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Jako dostawca usług teleinformatycznych możemy w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu prowadzenia biznesu na środowisko.

Branża telekomunikacyjna może wywierać pozytywny wpływ na środowisko, pomagając w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, oferując usługi zastępujące tradycyjne formy komunikacji czy przesyłania dokumentów. Dzięki tele- i wideokonferencjom, korzystaniu z elektronicznego obiegu pism, internetowych zakupów, e-usług oraz e-faktury, kompleksowych systemów teleinformatycznych dla administracji i przedsiębiorstw, sprawiamy, że ekologia i poszanowanie środowiska naturalnego zyskuje konkretny wymiar w życiu codziennym.

Dzięki naszym usługom także inne firmy, instytucje czy organizacje mogą stać się bardziej ekologiczne. Wiele z nich z powodzeniem korzysta z wideokonferencji, umożliwia swoim pracownikom pracę przez internet lub telefon, a zamiast papierowych dokumentów korzysta z elektronicznych.

E-dokumenty

Na koniec 2014 roku z e-faktury korzystało 4 140 tys. naszych Klientów. Korzystanie z e-faktury to przede wszystkim korzyści dla środowiska. W ramach akcji „wybierz e-fakturę na złość komarom” oraz loterii dla Klientów „wybierz e-fakturę” połączonej z akcją ekologiczną wspierania nieptoerzy, we współpracy z Fundacją Bocian wybudowaliśmy 600 budek dla nietoperzy w: Puszczy Białej, Lasach Chotomowskich, leśnictwie Reduchów, leśnictwie Zadole, nadleśnictwie Wieluń oraz Świdnica. Dzięki takim inicjatywom wykreowaliśmy bohatera e-faktury – e-toperza, który pomagał nam budować świadomość na temat ochrony nietoperzy w naszym kraju.

E-fakturę upowszechniamy działając w koalicji „wybieram e-faktury” przy PKPP Lewiatan, nad którą patronat sprawują Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki oraz UNEP. Celem działań jest wypromowanie e-faktury jako korzystnego dla środowiska naturalnego i wygodnego dla użytkowników sposobu obsługi rozliczeń pomiędzy firmami i ich klientami (wybieram e-fakturyotwiera się w nowym oknie)

Uczestniczymy też w pracach Polskiego Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania, działającego pod patronatem Ministerstw Gospodarki i Finansów. Ich celem jest wypracowanie rekomendacji zmian niezbędnych do wdrożenia Europejskiej Agendy Cyfrowej. Zakłada ona, że w 2020 r. e-faktury mają być dominującą metodą fakturowania w Unii Europejskiej.

Działamy przy Radzie Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, gdzie wypracowujemy zasady funkcjonowania i dystrybucji e-faktur oraz dokumentów płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

 • 58,6 % klientów Orange korzysta z e-faktury

Dowiedz się więcej o e-faktura w Orangeotwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Odnowa i odzyskiwanie

Odzyskiwanie

Zachęcamy naszych klientów do utylizacji zużytego sprzętu komórkowego. Orange Recykling – program skupu używanych telefonów komórkowych jest jednym z naszych najważniejszych działań w zakresie ochrony środowiska. Celem programu jest promowanie wśród klientów i pracowników świadomości ekologicznej w zakresie odzysku surowców naturalnych z używanych, starych i często niewykorzystywanych telefonów komórkowych. Stawiamy sobie za cel konsekwentne podnoszenie wskaźnika pozyskiwania używanych urządzeń w stosunku do liczby sprzedaży nowych telefonów.

Z dostępnych badań wynika, że w Polsce w przeciętnym gospodarstwie domowym przechowuje się kilka starych, nieużywanych telefonów. Prowadzone przez Orange działania mają na celu uświadomienie społeczeństwu, że zużyte, niepotrzebne już telefony są wartościowym źródłem rzadkich surowców naturalnych.

We współpracy z firmą Greenfone uruchomiliśmy serwis Orange recyklingotwiera się w nowym oknie, który umożliwia wygodną odsprzedaż niepotrzebnych telefonów komórkowych. Nowością jest możliwość sprzedania lub bezpłatnego utylizowania nie tylko sprawnych, ale również uszkodzonych aparatów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży można przekazać na cele dobroczynne. Serwis jest dostępny dla wszystkich, nie tylko dla naszych klientów, a oferta skupu obejmuje około 2 tys. różnych modeli telefonów komórkowych.  Również w  salonach sprzedaży można nieodpłatnie oddać niepotrzebne telefony komórkowe oraz akcesoria do nich. Zebrany sprzęt gromadzony jest w specjalnych pojemnikach, a następnie przekazywany profesjonalnej firmie, która zajmuje się jego recyklingiem i utylizacją.

Ekoszkoły

Aktywnie zachęcamy do pozbywania się zużytego sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych. W 2014 roku wspólnie z naszym partnerem – firma Greenfone rozpoczęliśmy edukacyjny program – Ekoszkoły. Program ten dedykowany jest placówkom oświatowym, które zachęcamy do organizacji zbiórki starych i już nieużywanych telefonów. Dzięki nam uczniowie mogą dowiedzieć się, co zrobić ze starym telefonem komórkowym, uczą się właściwych postaw i wyrabiają sobie odpowiednie nawyki w zakresie postępowania z odpadami elektronicznymi.

W ramach programu Ekoszkoły szkoły otrzymują materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym, powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jego ponownego wykorzystania. Dzięki akcji pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją. Szkoły organizując zbiórki, zbierają punkty za każdy z telefonów oddanych przez uczniów. Punkty te mogą potem wymienić na nagrody z katalogu Akcji - sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki, które szkoły dobierają wg własnych potrzeb.

Program jest odpowiedzią na wyzwania z zakresu ochrony środowiska i oczekiwania coraz bardziej świadomych środowiskowo klientów. Dzięki niemu odzyskujemy z rynku stare telefony, wpływając na zmniejszenie ilości szkodliwych odpadów trafiających na wysypiska.

 • W 2014r Ekoszkoły zebrały ponad 40 tys. starych telefonów.

Efekty społeczne programu:

 • budowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia,
 • zmiana nawyków związanych ze sposobem postepowania z odpadami elektronicznymi.

Więcej o programie na stronie Program Ekoszkołyotwiera się w nowym oknie

Odnowa urządzeń telekomunikacyjnych

Urządzenia multimedialne, np. modemy - dzierżawione są klientom na czas świadczenia usług telekomunikacyjnych. Po wygaśnięciu usługi, oddany produkt jest poddany procesowi odnowy (refurbishment) i doprowadzony do stanu „taki, jak nowy”. Dzięki temu produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, ponownie wprowadzamy na rynek, jednocześnie unikając konieczności zakupu nowych.

Wszystkie części produktu są poddawane recyklingowi. Również opakowania kartonowe zwróconych produktów są ponownie wykorzystywane. Dzięki własnej linii produkcyjnej (in-house), możemy lepiej kontrolować jakość pracy i zapewnić rozwój procesu, a także zwiększyć nasze oszczędności oraz eko-efektywność. Orange we współpracy z operatorem logistycznym CEVA  jest w stanie kontrolować i testować produkty pod względem optymalnej jakości i trwałości.

 • odnowiliśmy 80% urządzeń typu Broad Band,
 • ponad 214 tysięcy odnowionych urządzeń broadband: set top boxy i liveboxy,
 • 52 tysięcy sztuk odnowionych modemów i routerów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Orange Polska został wybrany jako główny partner dla projektu odnowy urządzeń z przeznaczeniem na rynek rumuński.

Polska jest jednym z nielicznym krajów (poza Francją ) w Grupie Orange, który posiada własną linię odnowy oraz kompetencje w zakresie narzędzi testujących CPE (zakończenia abonenckie typu Livebox, STB, modemy tp.) oraz całego ekosystemu niezbędnego do testów.

Odnowa telefonów

Telefony komórkowe zwrócone przez klientów są poddawane procesowi odnowy w profesjonalnej firmie serwisowej SBE. Odnowione telefony -doprowadzone do stanu „jak nowe” - są następnie sprzedawane w naszym sklepie internetowym po bardzo konkurencyjnej cenie.

 • 9027 odnowionych i wprowadzonych na rynek telefonów komórkowych, notebooków i tabletów (6184 w 2013 roku), co stanowi ok.0,5% wprowadzonych na rynek

Bierzemy też czynny udział w międzynarodowym projekcie Sirius, który ma na celu zorganizowanie i zarządzanie na poziomie globalnym (na razie europejskim) procesami zbierania, odnawiania i sprzedaży używanych telefonów. Sirius ma na celu również wdrożenie w krajach Orange jednolitego programu skupowania używanych telefonów (buy-back) w punktach obsługi klienta.

SEKCJA: Zarządzanie środowiskiem

Przykładamy coraz większą wagę do tego, by minimalizować nasz wpływ na środowisko – ograniczamy zużycie energii elektrycznej, wprowadzamy segregację odpadów, zachęcamy do lepszego gospodarowania papierem. Chcemy, aby Orange Polska były firmą, która promuje postawy ekologiczne i angażuje swoich pracowników w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

Prawidłowy nadzór nad prowadzoną działalnością umożliwia nam system zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001.

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez British Standard Institution w 2014 roku potwierdził prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego w Orange Polska S.A. Decyzją audytorów zewnętrznych ważność certyfikatu ISO 14001 dla obszaru świadczenia usług telefonii mobilnej została przedłużona na kolejne trzy lata.

W firmie działają zespoły ds. środowiska, które kontrolują infrastrukturę, poziom emisji, organizują szkolenia. Współpracujemy z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska, stosujemy się do wydawanych zaleceń i wyników kontroli. Pozostajemy również w kontakcie z Ministerstwem Środowiska. Przy wdrażaniu projektów proekologicznych współpracujemy też z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.

W 2014 roku złożono 14 skarg dotyczących kwestii ochrony środowiska. 6 spośród nich uznano za niezasadne. Pozostałe skargi dotyczyły poziomu hałasu i podjęliśmy odpowiednie działania naprawcze w tym zakresie.

Wykorzystujemy nowoczesne usługi i technologie teleinformatyczne do oszczędzania nie tylko czasu pracowników i klientów, ale też wykorzystywanych zasobów naturalnych. Na bieżąco śledzimy wskaźniki środowiskowe w naszej firmie. W INDICIA, bazie danych CSR wspólnej dla Orange Group, w cyklu półrocznym raportujemy 122 wskaźniki z zakresu ekologii. Dzięki temu monitorujemy nasz wpływ na środowisko naturalne.

Efektywnie gospodarujemy zasobami naturalnymi – monitorujemy zużycie energii i innych zasobów, zwłaszcza wody i papieru, a także emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością.

 • 493 tys. ton - całkowita ilość emisji CO2
 • 26,4 kWh/ klient - zużycie energii elektrycznej /klient
 • 21,2 kg/klient - emisja CO2 (wszystkie energie)/ klient

Największy wpływ na wzrost emisji CO2 ma zużycie energii elektrycznej oraz pośrednich źródeł energii - gazu, węgla, oleju.

 • 623 GWh - zużycie energii
kluczowe dane

Staramy się w firmie ograniczyć zużycie papieru, dlatego korzystamy z elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki elektronicznym aplikacjom wypełniamy listę obecności w pracy, rozliczamy delegacje czy rezerwujemy urlop. E-dokumenty wykorzystywane są w kontaktach z naszymi dostawcami. Mogą oni dokonywać zamówień pop rzez system elektroniczny. Dotyczy to także faktur, które są dostarczane w formie elektronicznej. Wprowadziliśmy również elektroniczne potwierdzanie dostaw kurierskich. W firmie obowiązuje elektroniczna archiwizacja faktur.

 • 1,7 ton - zużycie papieru

Wszystkie firmy dostarczające materiały papierowe muszą posiadać certyfikat FCE, świadczący o tym, że surowiec został pozyskany z terenów, na których dosadza się nowe drzewa i nie prowadzi rabunkowej wycinki.

Promujemy spotkania on-line zamiast tradycyjnych delegacji służbowych. Pracownicy mogą korzystać z połączeń telekonferencyjnych i videokonferencyjnych.

Staramy się, aby miejsce naszej pracy było bardziej ekologiczne. Nasz główna siedziba – Miasteczko Orange, w którym codziennie pracuje ponad 3,5 tys. osób, to wyjątkowe miejsce, zaprojektowane i wybudowane dbałością o ochronę środowiska. Jest biurowcem klasy A+. Uwzględnia wymogi energooszczędności, zagospodarowania terenów zielonych, zużycia energii świetlnej, czynników wpływających na zdrowie pracujących tam osób czy rozwiązań ograniczających zużycie wody.

W budynku na bieżąco monitorowane jest zużycie energii takich urządzeń, jak oświetlenie, chłodnie czy wentylatory, a wszystkie miejsca dostawy wody do budynku zaopatrzono w liczniki, co umożliwia kontrolę oraz analizę zużycia wody. Wszystkie odpady są sortowane i poddawane recyklingowi.

Miasteczko otrzymało certyfikat BREEAM z oceną „Excellent”, który potwierdził spełnienie restrykcyjnych norm ekologicznych i najwyższe europejskie standardy w budownictwie. Również inne nasze lokalizacje stają się bardziej ekologiczne.

Pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe w obiektach OPL. W 2014 zamontowaliśmy czujki ruchu w Miasteczku Regionalnym Poznań. W 2015 planowany jest montaż czujek również w Miasteczku Regionalnym Katowice. Szacowane oszczędności wyniosą 42 292,6 kWh rocznie.

Modernizujemy również źródła oświetlenia w Salonach Sprzedaży Orange Polska – tradycyjne i halogenowe oświetlenie jest wymieniane na oświetlenie led. W 2014 wymieniono oświetlenie w 113 salonach sprzedaży, w 2015 planowana jest wymiana w kolejnych 134 punktach sprzedaży. Łącznie dzięki takiej wymianie oszczędzimy rocznie 0,42 GWh.

Wokół naszych biur tworzymy przyjazne przestrzenie zielone. W 2014 roku zieleniliśmy patio w naszym budynku w Katowicach, w 2015 roku natomiast planowana jest modernizacja patio na wewnętrznym terenie w budynku w Chorzowie.

Promujemy ekologiczne formy transportu oraz edukujemy pracowników w zakresie eko-jazdy. W ten sposób chcemy wpływać na redukcję emisji spalin w samochodach służbowych. Dla pracowników 4 lokalizacji w Warszawie udostępniliśmy samochody elektryczne a także stacje ładowania. Pracownicy korzystają z tych aut do realizacji służbowych zadań lub transportu na spotkania służbowe w granicach miasta. Samochody można rezerwować on-line. Ekologiczną formą transportu jest również coraz powszechniejszy carpooling, czyli wspólne przejazdy jednym samochodem. W 2014 roku uruchomiliśmy aplikację on-line - eco carpooling ułatwiającą pracownikom odnalezienie kierowcy/pasażera do wspólnych dojazdów do/z pracy. Aplikacja jest uuzupełnieniem uruchomionego rok wcześniej systemu rezerwacji miejsc parkingowych dla pracowników dojeżdżających w tym modelu transportu.

Edukujemy pracowników w zakresie zasad eko-jazdy. W 2014 roku zorganizowaliśmy dzień eko-transportu, podczas którego pracownicy wzięli udział w szkoleniu z ekojazdy. Przygotowaliśmy również dla naszych pracowników specjalne szkolenie e-learningowe z zakresu eko-jazdy, bezpieczeństwa na drodze i postępowania w razie wypadku drogowego. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości wpływu kierowcy nie tylko na bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, lecz także na środowisko. Szkolenie ma formę interaktywnego treningu, a kończy się testem wiedzy sprawdzającym zdobyte podczas kursu umiejętności.

W następstwie działalności firmy powstają odpady przemysłowe, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, kable i słupy telegraficzne. Ich utylizacja jest pod ścisłą kontrolą.

 • 31 ton słupów drewnianych,
 • 545 ton kabli,
 • 3040 ton odpadów odzyskanych wewnętrznie.

Zobacz kluczowe dane

W 29 naszych lokalizacjach znajdują się pojemniki na odpady papierowe. Zgromadzone dokumenty są odbierane przez upoważnioną firmę i bezpiecznie niszczone. Takie rozwiązanie pozwala nam nie tylko segregować odpady papierowe, ale również zachować kontrolę nad bezpieczeństwem danych. W głównej siedzibie firmy prowadzona jest pełna segregacja wytwarzanych przez pracowników odpadów, wg podziału na papier, szkło, plastik. Pojemniki na poszczególne frakcje zostały ustawione w kuchniach, salach konferencyjnych i korytarzach.

Umowy z kontrahentami dostarczającymi baterie oraz materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, drukarek i faksów zobowiązują ich w ramach prac konserwacyjnych do odebrania i odpowiedniego zniszczenia zużytych elementów.

Prowadzimy jednolite zasady klasyfikacji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów oraz jednolite zasady ewidencjonowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Posiadamy też konieczne decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów.

Współpracujemy tylko z takimi odbiorcami, którzy w pełnym zakresie przejmują odpowiedzialność za dalsze postępowanie z przekazanymi odpadami (zbiórka, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz potrafią udokumentować poszczególne etapy, jakie przebywają odpady od podmiotu wytwarzającego do podmiotu unieszkodliwiającego.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), tego typu urządzenia – zbędne i nienadające się do dalszego użytku – są traktowane jako odpady i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne decyzje na gospodarowanie odpadami i którzy są zarejestrowani przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS).

Zachęcamy pracowników do ekologicznego stylu życia i postępowania. W naszym intranecie funkcjonuje serwis ochrony środowiska, gdzie publikowane są informacje o prowadzonych projektach ekologicznych. W Miasteczku Orange, w którym pracuje ponad 3,5 tys. osób, dla pracowników biorących udział w carpoolingu, przygotowane zostały specjalnie oznaczone miejsca parkingowe. Zachęcamy pracowników do przyjeżdżania do pracy na rowerze, udostępniając im stojaki na rowery, schowki na rzeczy podręczne oraz łazienki z prysznicami. Zadbaliśmy również o postawienie stacji rowerów miejskich Veturilo pod naszą siedzibą. Organizujemy dla pracowników konkurs ekologiczny, a najlepsze pomysły wdrażamy w firmie.

Wśród pracowników promujemy także ekologiczne zachowania poprzez akcje tematyczne dotyczące oszczędności energii, wody czy efektywnego drukowania. Zależy nam na tym, aby zaangażować pracowników w dialog na temat ekologii. W tym celu udostępniliśmy specjalną skrzynkę kontaktową * ekologia, która stanowi wymianę opinii, doświadczeń z zakresu ekologii.

SEKCJA: Nasz wpływ

 • o 25% –
   spadła emisja CO2 w firmie od 2009 roku
 • 16 tys. –
   drzew oszczędzono dzięki wprowadzeniu e-faktur
 • ponad 2 mln –
   wprowadzanych co roku na rynek telefonów, tabletów i innych urządzeń
 • ponad 1 mln –
   odnowionych urządzeń ponownie wprowadzonych na rynek

Dzięki telekomunikacji możliwa jest optymalizacja procesów produkcyjnych i zapotrzebowania na energię, rozwój inteligentnych systemów transportu miejskiego, ograniczenie czasu podróży dzięki telepracy czy komunikacji na odległość, e-handel, dematerializacja gospodarki. Z drugiej strony intensywny rozwój tych technologii powoduje wzrost zapotrzebowania na energię, eksploatację rzadkich zasobów, a także generowanie elektrośmieci, co postrzegamy jako największe zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Mamy świadomość wszystkich szans i zagrożeń związanych z oddziaływaniem technologii informacyjnych na zmiany klimatyczne i aktywnie dążymy do ograniczenia negatywnych zjawisk.

Nasze działania obejmują wdrażanie polityk i standardów, służących monitorowaniu wpływu firmy na środowisko, programy służące zwiększeniu efektywności energetycznej usług i zmniejszeniu ich wpływu na emisję szkodliwych gazów, działania na rzecz efektywniejszego zagospodarowywania odpadów, ograniczanie wpływu firmy na krajobraz, monitoring i badania dotyczące oddziaływania usług telekomunikacyjnych na zdrowie.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

Podczas dialogu z interesariuszami w Polsce kwestie związane z ekologią uznane zostały za mniej ważne. Natomiast strategia społecznej odpowiedzialności całej grupy Orange zwraca uwagę na globalne wyzwania związane z ochrona środowiska i zmianami klimatycznymi. Wśród pozytywnych obszarów wpływu społecznego branży telekomunikacyjnej zwróciliśmy więc uwagę na rolę innowacje dla środowiska w obszarze ekologii, jak również ekologiczne produkty i usługi bardziej powszechne, jak e-dokumenty czy telekonferencje. Za najbardziej istotne dla negatywnego oddziaływania branży telekomunikacyjnej na środowisko uznana została kwestia elektrośmieci, którą staramy się minimalizować poprzez procesy odnowa i odzyskiwanie urządzeń telekomunikacyjnych. W Raporcie opisaliśmy też szczegółowo, w jaki sposób wygląda proces zarządzanie środowiskiem wewnątrz firmy tj., zużycie energii elektrycznej i zasobów naturalnych, emisja C02, generowane odpady.

SEKCJA: Kluczowe dane

Energia ogólna i CO2
wybierz
413 413 479.4 tony (w tys.)
17.1 14 13.8 tony (w tys.)
430 427 493 tony (w tys.)
26.1 26.6 26.42 kWh/klient
19.7 17.03 19.98 kg/klient
18.5 18.7 21.2 kg/klient
3 1.6 1.7 tony (w tys.)
Zużycie energii
wybierz
413 413 479.4 m3 (w tys.)
3499 3186 1636 m3 (w tys.)
100 86 -14 tony
76.5 64.83 33.9 GWh
617 622 623 GWh
Podróże służbowe
wybierz
6026 4777 4495 km (tys)
7979 6828 5948 km (tys)
860 207 658 km (tys)
5472 4924 4442 km (tys)
Zarządzanie odpadami
wybierz
0 0 0 tony
473 646.2 991.6 tony
51.6 14.6 31.4 tony
409 419.6 544.8 tony
12.8 95.7 334.7 tony
0 0 0 tony
135.3 33 55.3 tony
1081.7 1209.1 1957.8 tony
1.15 26.6 101.4 tony
558.5 591.5 980.8 tony
1641 1827 3039.9 tony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
wybierz
0.12 0.1 0 tony
0.01 0.01 0 kg/1000 klientow
28.2 29.1 29.6 %
 • Ilość emitowanego CO2 wyłączając transport

 • Całkowita ilość emisji CO2 podczas transportu

 • Całkowita ilość emisji CO2

 • KPI: zużycie energii elektrycznej/klient

 • KPI: emisja CO2 podczas zużycia energii elektrycznej/klient

 • KPI: emisja CO2 (wszystkie energie)/klient

 • Zużyty papier, kartony - wewnętrznie i zewnętrznie

 • paliwo (wszystkie budynki, wszelkie wykorzystanie)

 • gaz

 • węgiel

 • energia wyprodukowana podczas spalania ww. pierwotnych źródeł energii

 • Elektryczność

 • podróże służbowe (samolot)

 • podróże służbowe (pociąg)

 • benzyna + LPG - samochody służbowe

 • paliwo diesel - samochody służbowe

 • ilość odpadów przemysłowych

 • ilość odpadów wewnętrznych (sieć & tertiary) WEEE

 • słupy drewniane

 • kable

 • baterie

 • świetlówki

 • papier - karton

 • suma odpadów istotnych dla działalności firmy

 • inne odpady niebezpieczne (w tym PCB)

 • inne nie niebezpieczne odpady

 • ilość odzyskanych odpadów wewnętrznie

 • WEEE zabranych od klientów

 • KPI: WEEE zebranych od klientów

 • KPI EMS: ISO 14001