5 Ciekawy zespół - Raport CSR 2014 - Orange

Dobre relacje z pracownikami

Kluczem do sukcesu każdej firmy są jej pracownicy. Orange Polska to ponad 18,5 tys. osób w całym kraju. Dla nas społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą jest dialog i dobre relacje z pracownikami. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić pracownikom przyjazne i nowoczesne środowisko pracy Dbamy o ich bezpieczeństwo, zwracamy uwagę na kwestie równego traktowania, jasne kryteria oceny i awansu. Ważny jest dla nas również wszechstronny rozwój pracowników oraz zapewnienie im możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań. Dostrzegamy też ich potrzebę pomagania innym i zaangażowania społecznego, dlatego w naszej firmie działa największy w Polsce program wolontariatu pracowniczego.

SEKCJA: Przyjazne środowiska pracy

Nie zapominamy o podstawach, które pozwalają na stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, ich zdrowie, godną emeryturę. Zapewniamy profilaktykę zdrowotną, promujemy też aktywność sportową pracowników, a w trudnych sytuacjach życiowych oferujemy pomoc i wsparcie.

Nowoczesne narzędzia pracy

Jako nowoczesna firma staramy się wykorzystywać nowe technologie również poprzez dedykowane programy kierowane do wewnątrz organizacji.

W Orange Polska obecnie jest zatrudnionych kilkanaście tysięcy pracowników, którzy miesięcznie składają do kadrśrednio 35 000 dokumentów tj. aktualizacje danych i dokumentów, wnioski o urlop okolicznościowy, o świadczenia socjalne itp.

Aby podnieść satysfakcję pracowników z procesów wewnętrznych, a także uprościć pracę obsługi kadrowej, oszczędzić czas i działać bardziej ekologicznie eliminując obieg papierowych dokumentów, w ramach programu digitalizacji procesów HR wprowadziliśmy kilka elektronicznych rozwiązań obejmujących:

 • System SAP HR (system kadrowo-płacowy),
 • e-teczkę (elektroniczna teczka pracownika zawierająca elektroniczne wersje wszystkich dokumentów każdego pracownika znajdujących się w jego aktach osobowych),
 • e-archiwum,
 • aplikacje samoobsługowe (SAP Portal), w tym aplikacje: do podglądu swoich danych przez pracowników, procesowania wniosków kadrowych o rekrutację i zatrudnienie, zmianę warunków zatrudnienia, czasową zmianę warunków zatrudnienia, karę porządkową, ustanie stosunku pracy przez menedżerów,
 • uniwersalny Formularz – automatyzacja zarządzania wnioskami pracowników. Przy jego pomocy Administrator może samodzielnie budować wnioski i oświadczenia w SAP Portalu oraz nimi zarządzać: udostępniać konkretnym grupom pracowników, ustawiać przebieg procesów, ustawiać komunikację mailową z aplikacji i inne atrybuty potrzebne do sprawnego przeprocesowania dokumentu,
 • e-listę, aby usprawnić proces potwierdzania przez pracowników obecności w pracy. E-lista umożliwia pracownikom potwierdzanie obecności online, a przełożonym dostęp do informacji o niepotwierdzonych obecnościach w ich zespołach. Pracownik potwierdza obecność klikając ikonkę zainstalowaną na pulpicie każdej stacji roboczej. Po kliknięciu otwiera to okno z powitaniem pracownika w pracy i sentencją na każdy dzień,
 • e-PIT, który pozwala na samodzielne pobranie i sprawną dystrybucję PITu do pracowników z podpisem cyfrowym pracodawcy.
 • aplikację urlopową, która usprawnia proces planowania i zarządzania planem urlopów pracowników w całej firmie. Pracownik planuje i zarządza swoim planem urlopu, a przełożony ma bieżący wgląd do planów i statusu realizacji. Aplikacja wysyła do pracownika i przełożonego komunikaty mailowe związane ze statusem urlopów,
 • Wirtualnego Doradcę HR (WD), który odpowiada na pytania pracowników z zakresu opieki medycznej, działalności socjalnej, czasu pracy, urlopów, świadczeń pracowniczych, uprawnień rodzicielskich i innych. Wirtualny Doradca dostępny jest dla użytkownika przez 24h / 7 dni, każda wypowiadana odpowiedź wyświetlana jest też na monitorze, a poprzez linki umieszczone tw todpowiedzi może odesłać pracownika do innej odpowiedzi lub do strony internetowej.

Bezpieczeństwo w pracy

Jednym z ważnych elementów przyjaznego środowiska pracy jest bezpieczeństwo i zapewnienie pracownikom warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP. Za realizację zadań odpowiedzialny jest wydział BHP. Każdy pracownik ma dostęp do szkoleń BHP, szerokiego zakresu opieki medycznej. Każdy pracownik został również poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Zapisy dotyczące BHP znajdują się w układach zbiorowych pracy. W ramach działań komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trakcie postępowań powypadkowych współpracujemy z partnerem społecznym.

W 2014 roku w Orange Polska i OCS miały miejsce 52 wypadki, w których poszkodowanych zostało 52 pracowników. Jeden wypadek został zakwalifikowany jako ciężki. Nie zarejestrowano wypadku śmiertelnego.

kluczowe dane

W firmie nie występuje zatrudnienie w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. W 2014 r w OPL zostały wydane 3 decyzje o stwierdzeniu chorób zawodowych związanych ze środowiskiem pracy (2 dotyczyły uszkodzenia narządu głosu, 1 – choroby boreliozy u pracownika gospodarczego).

Dodatkowe świadczenia

Orange stwarza swoim pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki:

 • Pracownicy Orange mają zapewnioną pełną obsługę medyczną w 70 placówkach Grupy Lux Med i CM LIM oraz 1500 placówkach partnerskich.

W dwóch spółkach Grupy Orange funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny (Orange Polska, OCS). Jest on największym funduszem pracowniczym w Polsce, zarówno pod względem wartości aktywów, jak i liczby członków. W 2014 roku 82,1% pracowników Orange Polska oraz 77,7% pracowników OCS było członkami Funduszu. Wartość aktywów naszego Funduszu osiągnęła na koniec 2014 r. kwotę 1,233 mld zł.

 • W Orange funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stanowi formę pomocy socjalnej adresowanej do pracowników, emerytów oraz rencistów o najniższych dochodach. Orange wspiera w ten sposób osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (materialnej, zdrowotnej). W ramach Funduszu oferujemy też dodatki do urlopu, pożyczki i udział w imprezach sportowych, kulturalnych i turystycznych.
 • W Orange pracownicy mogą korzystać z Centralnych Funduszy: Mieszkaniowego, Wypoczynku i Pomocy Społecznej oraz Centralnego Funduszu Sportu, Turystyki i Kultury. Z tych możliwości korzysta średnio 3 tys. osób rocznie.
 • W sytuacji, gdy wsparcie ze strony firmy okazuje się niewystarczające, pracownicy Orange mogą skorzystać z pomocy Fundacji Orange w ramach programu „Wspieramy się”. W ciągu 7 lat działania udzielono pomocy kilkudziesięciu pracownikom na kwotę ponad 700 tys. złotych.
 • Pracownicy Orange i ich rodziny mają możliwość skorzystania ze zniżek u partnerów firmy oraz z produktów i usług Orange. Dedykowany program Oferta dla Ciebie umożliwia m.in. korzystanie z usług telekomunikacyjnych w ofercie Orange na preferencyjnych warunkach, zniżki na ubezpieczenie, usługi komunikacyjne, edukacyjne, turystyczne i sportowe.
 • Pracownicy mogą także liczyć na finansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych z Centralnego Fundusz Sportu, Turystyki i Kultury a także z karty FitProfit.

Wszystkie wymienione świadczenia dostępne są dla pracowników niezależnie od wymiaru etatu. Natomiast dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony dostępna jest opieka medyczna i oferty promocyjne, natomiast nie są dostępne świadczenia wymagające długookresowych zobowiązań – typu Fundusz Świadczeń Socjalnych, Program Emerytalny.

SEKCJA: Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Zapewnienie przejrzystych kryteriów oceny pracowników oraz wdrożenie zasad równego traktowania jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania firmy odpowiedzialnej społecznie.

Płeć

 • Kobiety - 42,2%
 • Mężczyźni - 57,8%

Wiek

 • do 30 lat - 10%
 • 30 - 50 lat - 69%
 • powyżej 50lat - 21%

Wykształcenie

 • Zasadnicze - 1%
 • Średnie - 26%
 • Wyższe - 73%

Doceniamy różnorodność

Wierzymy, że umiejętne zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy otwiera przed wszystkimi nowe możliwości. Kluczowe znaczenie ma dla nas tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku do różnic, które nas charakteryzują. Wierzymy, że jej podstawą jest edukacja, dlatego wśród pracowników propagujemy wiedzę na ten temat, a w ocenę kompetencji menedżerów wpisaliśmy „zarządzanie różnorodnością”.

 • 43% kobiet wśród wszystkich pracowników
 • 28% kobiet na stanowiskach menedżerskich

Bardzo ważny jest dla nas równy dostęp do stanowisk bez względu na płeć czy wiek. Do naszej procedury zatrudnienia w części dotyczącej rekrutacji dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury obojga płci na wszystkie stanowiska. Istotnym wyzwaniem jest dla nas promowanie aktywności zawodowej kobiet, ich rozwoju zawodowego i zwiększenia liczby obejmowanych stanowisk kierowniczych. Dlatego też w tym obszarze postawiliśmy sobie konkretne cele, takie jak utrzymanie do 2015 roku udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich na poziomie 35 % oraz wzrost do 65% liczby stanowisk sukcesorów z przynajmniej jedną kobietą w grupie TOP 350 * (w 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 41,7%).

Wierzymy, że współpraca w międzynarodowym środowisku z najlepszymi ekspertami pozwala spojrzeć na temat różnorodności w szerszym kontekście, dlatego uczestniczymy w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń działającej przy Komisji Europejskiej. Nasz firma aktywnie włączyła się w projekt stworzenia wskaźnika do oceny zarządzania różnorodnością w firmie Diversity Index i sama poddała się temu badaniu.

Więcej o projekcie na stronie projekt Diversity Indexotwiera się w nowym oknie

Potwierdzeniem wagi, jaką przywiązujemy do tematu różnorodności jest dla nas fakt, że od 2 lat jesteśmy nie tylko sygnatariuszem, ale też opiekunem Karty Różnorodności w Polsce. Treść polskiej wersji Karty była tworzona w ramach grup roboczych z udziałem przedstawicieli firm, administracji oraz organizacji pozarządowych. Ważnym elementem tych prac były konsultacje z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziców, mniejszości seksualnych czy religijnych. Zarówno Karta, jak i sam tytuł Opiekuna jest dla nas zobowiązaniem do promowania zasad różnorodności, a także motywatorem do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia naszej firmy. Karta Różnorodnościotwiera się w nowym oknie

Nasz firma zaangażowała się też w stworzenie Stowarzyszenia EPWN Warsaw (European Professional Women’s Network). Główną ideą tej organizacji jest wspieranie zasady równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie problematyki równości szans na poszczególnych etapach kariery zawodowej. Wspólnie z reprezentantami innych firm chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami na ten temat.

Więcej na stronie Link European Professional Women’s Network oddział w Warszawiestrona w języku angielskim,otwiera się w nowym oknie

W Orange Polska tworzymy otwarte i przyjazne środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością. Z myślą o tej grupie pracowników stworzyliśmy program Zdrowie na TAK

W ramach programu Zdrowie na TAK umożliwiamy pracownikom z niepełnosprawnościami dostęp do dodatkowego pakietu usług medycznych w LUX MED z zakresu fizjoterapii. Dodatkowo pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wystąpić z wnioskiem o pakiet adaptacyjny, a pozyskane środki mogą przeznaczyć na zakup np. sprzętu rehabilitacyjnego lub udział w turnusie rehabilitacyjnym.

 • 275 osób w korzysta z programu Zdrowie na Tak
dobra praktyka

Kwestie różnorodności pojawiają się w Kodeksie Etyki, który określa procedury mające zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania nieprawidłowości także w związku z dyskryminacją i mobbingiem. Aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji i budować przyjazną atmosferę pracy, dbamy również o odpowiednie szkolenia dla naszych menedżerów. Każdy z nich musi przejść obowiązkowe e-szkolenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.

Przejrzysta polityka płac

Obowiązuje u nas jednolita i przejrzysta polityka wynagradzania oparta na równym traktowaniu, sprawiedliwej ocenie i niedyskryminacji. Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich wynosił w 2014 roku 95,2%, natomiast na stanowiskach niemenedżerskich 84,7%. Zapewniamy naszym pracownikom wynagrodzenia adekwatne do poziomu płac rynkowych w Polsce. Przyjęta w Orange Polska polityka wynagradzania opiera się na:

 • zapewnieniu przejrzystych i konkurencyjnych zasad wynagradzania pracowników,
 • zwiększeniu zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizację wyznaczonych im zadań i celów,
 • utrzymaniu pracowników o wysokim poziomie kompetencji oraz umożliwieniu im rozwoju,
 • pozyskaniu z zewnętrznego rynku osób o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych,
 • jasnych i czytelnych zasadach ustalania wysokości wynagrodzeń zasadniczych.

SEKCJA: Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

W firmie działa proces oceny i rozwoju pracowników (RiO), który zakłada powiązanie wyników oceny rocznej z planem rozwoju kariery pracownika. W 2013 wzbogaciliśmy ten proces o nowe standardy: jedno gwarantowane szkolenie dla każdego pracownika, monitorowanie wykonania zaplanowanych działań w trakcie roku, a także uwzględnienie wartości Orange w ocenie.

Rozwój i Ocena to:

 • ocena stylu pracy czyli nasze priorytety i wartości Orange,
 • ocena poziomu kompetencji i umiejętności,
 • plan rozwoju kompetencji i umiejętności,
 • kierunki kariery zawodowej czyli ocena potencjału i mobilności pracownika.
 • 95,7% pracowników ocenionych w RiO
  • 58% mężczyźni, 42% kobiety
  • 99,3% zatrudnieni na pełny etat
 • 86% pracowników ma ustalone plany rozwoju
 • 9% pracowników zgłosiło się do programu dzielenia się wiedzą
 • 29 000 zaplanowanych działań rozwojowych

Proces RiO oparliśmy na modelu Kompetencji menedżera Orange, w którym ważny jest balans pomiędzy kompetencjami związanymi z realizacją zadań oraz budowaniem relacji z ludźmi.

Kompetencje menedżera Orange:

 • wspierają konstruktywny dialog pomiędzy menedżerem a jego zespołem,
 • zostały stworzone by wspierać dynamikę rozwoju i zapewnić jego ciągłość,
 • to przede wszystkim dźwignia rozwoju – a nie tylko ocena,
 • są uniwersalne i wspólne w całej Grupie,
 • opisują oczekiwania wobec menedżerów Orange,
 • wzmacniają kulturę Orange.

W tegorocznym RiO nowością była również możliwość rekomendowania pracowników do programu dzielenia się wiedzą ekspercką. W ten sposób stworzyliśmy w firmie zespół ekspertów wewnętrznych, którzy dzielą się z pracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Firma oferuje im dodatkowe szklenia wzmacniające kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń czy mentoringu.

W roku 2013 po raz trzeci zaprosiliśmy pracowników do przekazania menedżerom informacji zwrotnej metodą 360°. Informacja zwrotna 360º sprzyja tworzeniu wspólnego stylu pracy, komunikacji i zarządzania. Badanie realizowane jest co 2 lata.

 • wypełniliśmy ponad 23 500 kwestionariuszy
 • w projekcie wzięło udział 2 318 menedżerów

Po zakończeniu oceny rocznej odbywa się planowanie sukcesji, czyli proces identyfikowania i rozwoju pracowników, którzy są kandydatami do objęcia kluczowych stanowisk w Orange Polska. Ma on na celu zapewnienie ciągłości zarządzania na kluczowych stanowiskach, przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjału menedżerskiego znajdującego się wewnątrz firmy.

 • 300 kluczowych stanowisk objętych programem
 • 288 stanowisk ze zidentyfikowanymi sukcesorami
 • 529 sukcesorów

Aby przyciągnąć i utrzymać w firmie pracowników o wysokim potencjale zawodowym, dać im możliwość rozwoju kwalifikacji i kompetencji, opracowaliśmy politykę mobilności. Oferujemy pracownikom zmieniającym miejsce pracy system świadczeń alokacyjnych, dajemy pracownikom pierwszeństwo w rekrutacjioraz możliwość pracy w różnych spółkach Orange Polska. W ciągu roku w Orange Polska pojawia się ponad 1 tys. ofert na wewnętrznym rynku pracy.

W naszej firmie działa też program Nawigator rozwoju, który pomaga pracownikowi w określeniu jego mocnych stron, obszarów rozwoju oraz dalszej drogi zawodowej w Orange Polska. Pomoc w realizacji tego procesu zapewniają doradcy ds. rozwoju zawodowego.W Orange dajemy pracownikom szansę na karierę międzynarodową w ramach programu International Mobility, umożliwiającego pracę w zagranicznych oddziałach Orange w innych krajach oraz dostęp do know-how i doświadczenia specjalistów z kilkudziesięciu różnych rynków (również pozaeuropejskich). Od 2004 roku w programie International Mobility wzięło udział 237 pracowników Orange Polska.

Pracownicy Orange Polska korzystają z pobytów nie tylko we Francji i innych krajach europejskich, ale też wyjeżdżają w tak egzotyczne miejsca jak Chiny, Etiopia, Jordania czy Kenia. Do Polski przyjeżdżają pracownicy z Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Rumunii, Słowacji czy Mołdawii.

Szkolenia

Prowadzimy wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji i odpowiednie przygotowanie pracowników do realizacji strategicznych wyzwań firmy. Nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje specjalistyczne, językowe, mają możliwość skorzystania z dofinansowania nauki na studiach wyższych, podyplomowych, w tym MBA.

 • 17,43 tys. pracowników przeszkolonych
 • 533,61 tys. godzin przeznaczonych na szkolenie
 • 30,62 średnia liczba godz. szkoleń rocznie na pracownika (h/os)

W ramach poszczególnych obszarów firmy prowadzimy Szkoły Profesjonalne dające możliwości doskonalenia zawodowego, rozwoju kompetencji pracownika. Nauczycielami w tych szkołach eksperci z firmy. Obecnie działa 14 szkół profesjonalnych w 6 obszarach tj. Sprzedaż, Operacje, Centrum Usług, Finanse, HR i Marketing.

Szkoły profesjonalne to dla nas:

 • możliwość rozwoju dla określonej rodziny zawodowej,
 • standaryzacja złożonych programów rozwojowych,
 • budowa nowej kultury kształcenia i dzielenia się wiedzą,
 • stworzenie mechanizmu identyfikacji najlepszych pracowników,
 • ciągłość na stanowiskach eksperckich,
 • optymalizacja kosztów kształcenia,
 • cykliczność.

Realizujemy program wyłaniania i rozwoju talentów menedżerskich - Talent Review, który wspiera osoby pełne inicjatywy, z konkretnymi osiągnięciami, posiadające potencjał menedżerski, budujące konstruktywne relacje z innymi ludźmi, działające zgodnie z wartościami Orange oraz zaangażowane i chętne do podejmowania nowych wyzwań. Osoby z grupy Talentów są brane pod uwagę w pierwszej kolejności podczas rekrutacji na stanowiska menedżerskie. Mogą one zostać objęte dedykowanymi programami rozwojowymi. Mają także możliwość udziału w kluczowych dla firmy projektach.

Aby propagować jednolite standardy zarządzania w Grupie Orange, uruchomiliśmy międzynarodowy program rozwojowy Orange Campus, oferowany wszystkim menedżerom Orange Group. Jego założenia oparto w dużej mierze na modelu rozwoju przez dzielenie się doświadczeniami. Orange Campus ma trzy międzynarodowe ośrodki szkoleniowe: w Polsce, Francji, Hiszpanii. Do dzisiaj 80% menedżerów Orange Polska uczestniczyło w przynajmniej jednym szkoleniu naszego programu. We wszystkich dotąd zrealizowanych szkoleniach w ramach Orange Campus udział wzięło ponad 3500 uczestników.

Również odchodzącym pracownikom zapewniamy możliwość szkoleń w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. W procesach zmian organizacyjnych w firmie aktywnie uczestniczą doradcy z Centrum Rozwoju Kompetencji, którzy biorą udział w grupowych spotkaniach informacyjnych oraz indywidualnych spotkaniach z pracownikami odchodzącymi z firmy. Pracownicy Orange mogą korzystać z katalogu ponad 8000 darmowych szkoleń, e-booków, zadań rozwojowych w systemie e-learning i ok. 50 tys. produktów rozwojowych firmy SkillSoft poprzez dedykowany Internetowy Portal Edukacyjny. Z oferty korzystają również współpracownicy Orange (np. agenci sprzedaży). Obecnie zarejestrowanych jest w systemie ok. 20 tys. użytkowników.

Organizujemy też szkolenia integracyjne, a jedną z coraz częściej wybieranych możliwości, wykraczających poza typowe zadania.

Docenianie i wyróżnianie

Od 4 lat wybieramy w Grupie Orange tzw. Orange Stars (37 osób), które wyróżniają się swoją postawą i działaniami zgodnymi z wartościami i etyką marki Orange - są aktywne, chętnie podejmują nowe wyzwania, angażują się w nowe projekty, dzielą się pomysłami, działają z myślą o klientach i dostrzegają ich potrzeby, udzielają się społecznie. Co więcej, wyboru Orange Stars dokonuje się w wyniku głosowania wszystkich pracowników, więc tytuł ten stanowi wyraz uznania całej społeczności Orange.

Zachęcamy też pracowników do kreatywności, poszukiwania ciekawych rozwiązań, usprawniania działań naszej firmy. Zapraszamy pracowników i osoby współpracujące z firmą do konkursu Telekretator, którego celem jest promowanie ich innowacyjności oraz pomysłowości, przy założeniu możliwości praktycznego wykorzystania zgłaszanych pomysłów

Dla studentów

Stwarzamy pracownikom możliwość rozwoju na każdym etapie ścieżki zawodowej. W 2013 i 2014 w ramach naszego autorskiego programu Twoja Perspektywa zorganizowaliśmy 31 Dni Orange – wydarzeń, podczas których ponad 700 studentów wzięło udział w 50 warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez pracowników Orange Polska, a ponad 10 tys. młodych ludzi odwiedziło nasze stoisko.

Program edukacyjny Twoja Perspektywa działa w firmie od 2008 roku i jest przeznaczony dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Prowadzimy go wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society. Program oferuje warsztaty, konkurs, program ambasadorski, Studenckie Kluby Orange oraz płatne praktyki w Orange Polska. Istotną częścią programu jest ogólnopolski konkurs Twoja Perspektywa, skierowany do młodych ludzi, których pasjonują nowoczesne technologie oraz ich zastosowanie w nowych obszarach biznesowych i codziennym życiu. Konkurs jest wieloetapowy i rozgrywany w trzech dziedzinach: telekomunikacja, informatyka oraz marketing i zarządzanie. Twoja Perspektywa to także program ambasadorski, który opiera się na ścisłej współpracy firmy z uczelniami za pośrednictwem studentów - ambasadorów Orange Polska.

Więcej o programie Twoja Perspektywa program Twoja Perspektywaotwiera się w nowym oknie

Pasja i zaangażowanie

W ramach programu Orange Passion umożliwiamy pracownikom dzielenie się swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Orange Passion to program:

 • wspierający pasje pracowników
 • stwarzający warunki do realizacji i rozwoju własnych zainteresowań
 • dający możliwość pokazania pasji innym pracownikom oraz szerszej publiczności
 • tworzący warunki do łączenia pasji z niesieniem pomocy innym

W naszym Intranecie stworzyliśmy miejsce, w którym wspólnie możemy promować pasje muzyczne, filmowe, sportowe czy fotograficzne. Organizujemy też wewnętrzne imprezy, ułatwiające pracownikom realizację ich zainteresowań, przygotowujemy konkursy fotograficzne, muzyczne, organizujmy konkurs, w którym najlepsze projekty otrzymują wsparcie finansowe. Co roku możemy też w Intranecie wylicytować obrazy i fotografie naszych artystów, a dochód z aukcji przekazywany jest na cele społeczne. Natomiast poprzez program Orange Community promujemy wszelkie indywidualne i zespołowe inicjatywy społeczne naszych pracowników. Zapraszamy ich do wolontariatu i realizacji projektów wspólnie z Fundacją Orange, włączania się w organizację imprez o charakterze społecznym, wspieramy organizację charytatywnych koncertów, wystaw i aukcji, organizujemy zbiórki krwi, na bieżąco informujemy o projektach wolontariuszy czy akcjach pomocowych.

SEKCJA: Wolontariat

Wolontariat

Wśród nas jest wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i dobrą energią z innymi – to wolontariusze.

 • 3080 wolontariuszy
 • 22 655 godzin wolontariuszy

Wolontariat w Orange Polska

 • ma już 12 lat
 • nasi wolontariusze przepracowali w tym czasie 122 655 godzin, pomagając innym
 • wolontariuszem może być każdy pracownik Orange, do akcji zapraszamy także rodziny i przyjaciół
 • pomagamy dzieciom, młodzieży, seniorom i osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • docieramy do społeczności lokalnych, w których żyją i pracują nasi pracownicy
 • mamy różne pomysły na pomaganie - każdy znajdzie coś dla siebie!

Projekty wolontariackie

Wolontariusze Fundacji Orange w ramach projektu „Bezpieczny Internet” pomagają dzieciom i młodzieży nauczyć się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci oraz w jaki sposób mądrze i efektywnie korzystać z zasobów internetu. Mogą sami wybrać grupę wiekową, w której chcą poprowadzić zajęcia. Odwiedzają więc przedszkola, szkoły czy domy dziecka. Działają samodzielnie albo w grupie, organizując pikniki z Bezpiecznym Internetem, podczas których w formie zabawy przekazują dzieciom niezbędną wiedzę. A Fundacja Orange zapewnia scenariusze zajęć i materiały dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Nasi wolontariusze są kreatywni. W ramach organizowanych konkursów sami przygotowują scenariusze zajęć w obszarze edukacji cyfrowej, które następnie na zasadach licencji Creative Commons przekazują do użytku innym wolontariuszom. Do tej pory przeszkoliliśmy już 30 000 dzieci!

 • 178 akcji
 • 192 wolontariuszy
 • 13304 odbiorców

ABC Internetu to projekt, w którym wolontariusze pomagają osobom starszym odkrywać możliwości, jakie daje komputer i internet. Nasi wolontariusze prowadzą spotkania w bibliotekach czy domach kultury. Po zgłoszeniu chęci poprowadzenia kursu dla osób starszych, wolontariusz otrzymuje pakiet materiałów, dzięki którym przygotowuje się do zajęć. Do tej pory przeprowadziliśmy kursy dla ponad 2000 seniorów.

 • 16 szkoleń
 • 16 wolontariuszy
 • 424 beneficjentów

„My dla Dzieci - numery alarmowe” to praktyczne warsztaty dla najmłodszych, w czasie których wolontariusze uczą dzieci reagowania w sytuacji zagrożenia i wzywania pomocy. Już 7000 dzieci nauczyliśmy dzwonić na numery alarmowe.

 • 16 akcji
 • 21 wolontariuszy
 • 959 odbiorców

Ta akcja wolontariacka zmienia szare szpitalne świetlice w kolorowe i przyjazne Bajkowe Kąciki - przestrzeń do nauki i zabawy. Ochotnicy w całej Polsce odrywają się od biurek – remontują i malują ściany kącika dla małych pacjentów. Radosne świetlice dla dzieci powstają także dzięki wolontariuszom Orange w domach dziecka, hospicjach czy domach samotnej matki. W całej Polsce jest już 206 takich Kącików!

 • 23 akcje
 • 229 wolontariuszy
 • 12 000 odbiorców

Maria i ja - to akcja edukacyjna, której celem jest budowanie świadomości na temat autyzmu wśród uczniów. Nasi wolontariusze uczą ich, jak porozumiewać się z osobami z autyzmem i budują wrażliwość na potrzeby osób wokół nich. Pomagają im w tym materiały i książki Maria i ja, które powstały we współpracy Fundacji SYNAPSIS i Fundacji Orange.

 • 25 akcji
 • 39 wolontariuszy
 • 1675 odbiorców

Wolontariusze Orange mogą opracować autorski projekt wolontariacki i ubiegać się o grant na jego realizację w ramach konkursu grantowego. Jeśli w swoim otoczeniu widzą potrzebę pomocy, czy to w domu dziecka, szpitalu, czy w organizacji pozarządowej, mają możliwość złożenia wniosku i zorganizowania akcji wspólnie z kolegami / koleżankami z pracy. Do działania mogą zaprosić także rodzinę i przyjaciół.

Pracownicy (zespoły - co najmniej 5 osobowe) sami wybierają organizację czy instytucję lokalną, przygotowują projekt, kosztorys, planują działania. Od koordynatora wolontariatu uzyskują pomoc w opisie projektu. Wniosek jest oceniany przez Komisję (Orange Polska, Fundacja Orange).

Wolontariusze mogą przygotować projekt, który wpisze się w jeden z trzech obszarów:

 • wzrost kompetencji cyfrowych - wykorzystanie nowych technologii do edukacji, rozwoju kulturalnego, niwelowanie wykluczenia cyfrowego, wspieranie rozwoju cyfrowego.
 • przekaż swoją pasję - wydarzenia kulturalno-edukacyjne, integracja społeczno–kulturalna.
 • przyjazna przestrzeń
  • Bajkowe Kąciki czyli tworzenie lub odświeżanie miejsc do nauki i zabawy dla dzieci;
  • realizacja najpilniejszych potrzeb społeczności lokalnych poprzez tworzenie lepszych warunków do życia, edukacji, pracy.
 • 78 akcji
 • 592 wolontariuszy
 • 7378 odbiorców

Przykłady projektów grantowych

Orange na Szmulkach – projekt pomocy świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie. Wolontariusze wyremontowali dwa pomieszczenia świetlicy. Następnie zespół wolontariuszy przeprowadził w świetlicy zajęcia z bezpiecznego internetu dla 10-13 latków, zajęcia interaktywne i konkursy dla wszystkich dzieci. Dodatkowo wolontariusze zorganizowali dla podopiecznych wycieczkę dzieci do Miasteczka Orange, gdzie odbyły się zajęcia interaktywne z innowacyjności.

Pomagamy Samotnym Mamom – projekt wspierający Dom Samotnej Matki. Wolontariusze odświeżyli pomieszczenia, a także zorganizowali warsztaty dla dzieci i dla mam. Uczyli lepienia z gliny, gry na gitarze, poprowadzili szkolenie z poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych, a także zajęcia ruchowe.

Bez hejtowania w internecie – warsztaty dla młodzieży, mające na celu uwrażliwienie uczestników na zjawisko agresji w internecie, zaznajomienie ze sposobami radzenia sobie w takich sytuacjach, zapoznanie z możliwościami innowacyjnego wykorzystania nowych technologii do przeciwdziałania nienawiści w sieci oraz włączenie uczestników projektu w akcje off i on-line dotyczące praw człowieka. Ostatnie zajęcia warsztatów zostały poświęcone na stworzeniu muralu sprzeciwiającego się wszechobecnej mowie nienawiści.

Motocykliści dla Domu Dziecka – projekt dedykowany dzieciom z Domu Dziecka w Warszawie. Wolontariusze zorganizowali dla dzieci spotkanie z zabawami i integracją, a także poprowadzili zajęcia o bezpieczeństwie. Dodatkowo zajęli się odnowieniem mebli ,doposażeniem pomieszczeń i uzupełnieniem przyborów higienicznych. Dodatkową atrakcją dla dzieci była przejażdżka motocyklami.

Jeśli wraz ze swoim zespołem pracownicy planują wyjazd szkoleniowy i mają trochę czasu na zrobienie czegoś dobrego przy tej okazji – zachęcamy ich do przygotowania własnego projektu wolontariackiego. Sposobów na pomaganie jest bardzo wiele. Może to być przygotowanie Bajkowego Kącika w szpitalu dziecięcym, zasadzenie ogrodu w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, wyremontowanie sali gimnastycznej w szkole, którą dotknęła powódź, albo zorganizowanie wycieczki szkolnej dla młodzieży z ośrodka socjoterapii. Kilka godzin wystarczy, aby wspólnie pozostawić po sobie coś dobrego dla innych i zadbać o integrację zespołu.

 • 11 akcji
 • 527 wolontariuszy
 • 7612 odbiorców

Co roku w okresie Gwiazdki wolontariusze odwiedzają dzieciaki w szpitalach. Niosą dla nich prezenty, aby z dala od domu, szkoły i przyjaciół miały namiastkę Świąt. Przy okazji organizują dla nich zajęcia, animacje lub czytanie bajek. Co roku niesiemy prezenty dla ok. 15 000 dzieci. W 2014 odwiedziliśmy 16 000 małych pacjentów.

 • 450 akcji
 • 1300 wolontariuszy
 • 1600 odbiorców

Nasi wolontariusze uczestniczą też w innych projektach Fundacji Orange. W 2014 roku brali też udział w wydarzeniach:

 • dzień bezpiecznej wiosny,
 • gala wolontariatu,
 • akcja w szpitalu na Niekłańskiej z czytelnikami bloga Orange,
 • Orange Warsaw Festival,
 • wizyta studyjna podczas festiwalu wolontariatu,
 • rajd na autyzm,
 • wizyta koalicji Prezesi-Wolontariusze,
 • Dzień Fundacji.
 • 7 akcji
 • 57 wolontariuszy
 • ok. 500 odbiorców

E-wolontariat

Wspieramy pomaganie przez internet, bo w sieci także można zrobić wiele dobrego. Fundacja Orange od 2009 roku jest parterem portalu, który promuje nowoczesną formę pomagania - przez internet. Projekt jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć i Fundację Orange we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Na specjalnej stronie e-wolontariatotwiera się w nowym oknie dostępne są oferty dla e-wolontariuszy i prośby o wsparcie. A pomagać w sieci można na wiele sposobów. Może być to crowdfunding i e-dobroczynność, czyli zbieranie środków na konkretny cel przez internetową społeczność czy dziennikarstwo obywatelskie. To także e-learning czyli wirtualne korepetycje, budowanie wspólnych zasobów wiedzy np. w internetowych encyklopediach, mapowanie – oznaczanie miejsc w przestrzeni, dzięki czemu powstają mapy społecznościowe czy innego typu pomoc innym, którą można zaoferować dzięki sieci.

Fundacja Orange jest także współorganizatorem konkursu „Odkryj e-wolontariat”, w którym nagradzamy najciekawsze polskie inicjatywy wolontariackie wykorzystujące internet. Od 2011 stał się wydarzeniem europejskim. Pod hasłem „Discover e-volunteering” konkurs organizowany jest po to, by promować i wspierać najciekawsze projekty społeczne angażujące internautów, realizowane w przestrzeni internetu. Dobrymi praktykami e-wolontariatu dzielą się z nami organizacje z całej Unii Europejskiej.

Wolontariat kompetencji

W programie wolontariatu zajmujemy się problemem wykluczenia cyfrowego. Okazuje się, że wiele osób pochodzących z małych miejscowości i z terenów uboższych, nie posiada wiedzy ani kompetencji, które pomogłyby im odnieść sukces we współczesnym świecie. Dla nich nowe technologie mogą wydawać się barierą, a nie szansą. Dlatego nasi wolontariusze uczą seniorów, jak stawiać pierwsze kroki w sieci, prowadzą zajęcia internetowe w bibliotekach czy świetlicach.

Ważne dla nas jest również budowanie kompetencji cyfrowych liderów społecznych – osób, które działają w lokalnych społecznościach. Dlatego przekazujemy im użyteczną wiedzę, jak wykorzystywać nowe technologie w pracy i w działaniach na rzecz innych.

Orange Polska jest członkiem i jednym z założycieli Koalicji „Prezesi-Wolontariusze 2011”. Powstała ona po to, by promować społeczne zaangażowanie wśród liderów biznesu, a także propagować postawy i zachowania prospołeczne poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Obecnie Koalicja liczy 30 członków.

Tydzień wolontariatu

Co roku w październiku w Orange świętujemy Tydzień Wolontariatu. W 2014 odbył się on w dniach 13-19 października 2014 pod hasłem „Pierwiastek W* jest TU!”

 • 254 wolontariuszy wzięło udział w Tygodniu Wolontariatu w Orange
 • 60 akcji edukacyjnych zostało zorganizowanych przez naszych wolontariuszy
 • nauczyli aż 3482 dzieci jak poruszać się w cyfrowym świecie i jak bezpiecznie korzystać z internetu
 • 507 seniorów zrobiło swoje pierwsze kroki w internecie
 • eventy informacyjne (promocja wolontariatu) dla pracowników w 18 lokalizacjach w Polsce
 • 2552 literek W zostało znalezionych przez naszych pracowników w biurach 1 literka W = 1 paczka kredek dla dzieci w domach dziecka

Nasz pomysł przyjął się w Grupie Orange i od 2012 roku Tydzień Wolontariatu odbywa się w także innych 13 krajach Orange.

Więcej informacji na Tydzień Wolontariatu 2014otwiera się w nowym oknie

SEKCJA: Nasz wpływ

 • 15% –
   osób zatrudnionych w sektorze łączności pracuje w Orange Polska
 • 50 tys. –
   miejsc pracy generowanych w innych firmach dzięki współpracy z Orange Polska
 • 280 mln zł –
   to kwota składek do ZUS zapłaconych przez Orange Polska w 2014 roku
 • 16 % –
   pracowników firmy zaangażowanych jako wolontariusze w projekty społeczne

Orange Polska jest największym pracodawcą w sektorze telekomunikacyjnym. Bezpośrednio zatrudnia ponad 18 tys. osób, a pośrednio dzięki swoim zamówieniom generuje ok. 500 tys. miejsc pracy u swoich dostawców. Oferujemy swoim pracownikom dobre warunki pracy i rozwoju, ofertę programów socjalnych, włączając w to wyjątkowy w polskich warunkach program zabezpieczeń emerytalnych. Kładziemy też duży nacisk na rozwój kompetencji zawodowych swoich pracowników i kształtowanie wysokich standardów profesjonalnych i etycznych w ich pracy.

Standardy i zasady obowiązujące w firmie nie mają jedynie znaczenia wewnętrznego – przekładają się także na relacje pomiędzy Orange Polska i zewnętrznymi partnerami firmy, a także na cały rynek telekomunikacyjny. Jako najstarsza firma telekomunikacyjna w Polsce, dziedzicząca infrastrukturę i operacje Telekomunikacji Polskiej, Orange Polska wykształcił wielu specjalistów, którzy dziś tworzą całe profesjonalne zaplecze tego rynku w kraju.

wpływ społeczny Orange Polskaotwiera się w nowym oknie

Kwestie istotne dla firmy i jej otoczenia

W ramach dialogu z interesariuszami wewnętrznymi oraz badań satysfakcji zwrócono uwagę na kwestie związane z zapewnieniem przyjazne środowiska pracy, jak również zapewnienie możliwości zrównoważony rozwój dla pracowników. Kwestie związane z zarządzanie różnorodnością były poruszane rzadziej, jednak z uwag na wyzwania demograficzne, jak i ogólną politykę Orange jako firmy międzynarodowej, uznaliśmy ten temat za istotny z punktu widzenia firmy. W badaniach pracownicy zwracali też uwagę na kwestię zaangażowania społecznego i wolontariat pracowniczy. Podobne oczekiwania zgłaszały też organizacje społeczne. Oddzielną kwestią była też kwestia transparentnej komunikacji i dialog z pracownikami.

SEKCJA: Kluczowe dane

Równe traktowanie pracowników
wybierz
22235 20539 18583
12371 11769 10736
9864 8770 7847
3887 2503 1848
14507 14072 13015
3841 3964 3720
21920 20320 18442
b.d. 11706 10703
b.d. 8614 7739
21622 2045 18214
b.d. 11641 10660
b.d. 8404 7554
613 495 369
b.d. 128 75
b.d. 367 294
7494 7195 6552
44.4% 42.7% 42.2%
3729 3656 3560
2710 2648 2563
1019 1008 997
27.3% 27.6% 28%
Rozwój i edukacja
wybierz
21.4 18.7 17.4
606.8 605 533.6
28.4 32.3 30.6
25.6% 29.83% 29%
31.55% 35.38% 32.97%
41.34% 39.7% 37.61%
26.63% 30.38% 28.61%
Mobilność zawodowa
wybierz
1983 2556 1798
1032 1263 834
951 1306 964
534 669 328
1016 1346 1039
433 554 431
1495 1702 1530
3.13% 3.41% 3.26%
3.04% 3.65% 3.65%
3.20% 3.25% 2.99%
10.43% 13.92% 13.55%
2.02% 2.20% 2.45%
1.06% 0.32% 0.61%
* W związku z tym, że firma jest w trakcie stałych redukcji etatów, których skala jest określana w dialogu z pracownikami i zapisana w umowę społecznej, w Orange Polska przyjęliśmy obliczać wskaźnik rotacji jako stosunek liczby pracowników, którzy odeszli z organizacji w ciągu danego roku (z pominięciem odejść w ramach programu optymalizacji) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych w organizacji.

Wskaźnik liczymy z pominięciem odejść w ramach programu optymalizacji, ponieważ te odejścia nie będą odtwarzane tzn. stanowiska są likwidowane i nie będą na te miejsca zatrudniani nowi pracownicy. W naszym rozumieniu ten sposób obliczeń fluktuacji pracowników lepiej pokazuje sytuację, w odniesieniu od zmniejszającej się planowo liczny stanowisk.

Taki sposób obliczeń obowiązuje w całej grupie Orange.

Natomiast dla pokazania pełnego obrazu odejść pracowników w Raporcie wskazaliśmy dodatkowy wskaźnik – optymalizacja zatrudnienia (likwidacja stanowisk)
BHP
wybierz
67 48 42
8 11 10
4 3.1 2.9
1.8 2.5 2.66
2664 1937 1573
331 329 526
40 40.4 37.5
41.4 29.9 52.6
* - liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych
** - liczba dni absencji powypadkowej przypadającej na 1 wypadek
Wolontaria
wybierz
2120 3524 3080
16020 25850 22655
9.5% 17% 16.6%
 • Liczba zatrudnionych pracowników

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • % kobiet na stanowiskach menedżerskich

 • Liczba zatrudnionych do 30 r.z.

 • Liczba zatrudnionych do 31-50 r.z.

 • Liczba zatrudnionych po 50 r.ż

 • Liczba etatów

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba zatrudnionych na pełny etat

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba zatrudnionych na niepełny etat

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • Liczba etatów zrealizowanych za pomocą firm outsourcingowych

 • % kobiet wsród wszystkich pracowników

 • Liczba osób na stanowiskach menedżerskich

 • Mężczyźni

 • Kobiety

 • % kobiet na stanowiskach menedżerskich

 • Łączna liczba pracowników przeszkolonych (w tys.)

 • Łączna liczba godzin poświęconych na szkolenia (w tys.)

 • Średnia liczba godzin szkoleń rocznie na pracownika

 • Liczba odejść*

 • Liczba odejść - mężczyźni

 • Liczba odejść - kobiety

 • Liczba pracowników do 30 r. ż.

 • Liczba pracowników od 30 r. ż. do 50 r. ż.

 • Liczba pracowników po 50 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników

 • Wskaźnik rotacji kobiet

 • Wskaźnik rotacji mężczyzn

 • Wskaźnik rotacji pracowników do 30 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników od 30 r. ż. do 50 r. ż.

 • Wskaźnik rotacji pracowników po 50 r. ż.

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Orange Polska

 • OCS

 • Liczba wolontariuszy

 • Liczba godzin wolontariuszy

 • % pracowników wolontariuszy